About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
     
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท ท่านจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ทันที :
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำบัญชีเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
 • รับเลขบัญชีและรหัสผ่านสำหรับ:
        - ใช้ Investor Terminal ได้ทุกสาขา
        - ใช้เวบไซท์ Bualuang i-Trading
        - ใช้ Bualuang Mobile Trading
 • บริการส่งบทวิเคราะห์ไปยัง Email address
 • ใช้งานข่าว Realtime และ กราฟ Technical Analysis ของ eFinanceThai
 • ใช้งาน IQ Stock
การสมัครใช้บริการ Bualuang i-Trading เพียงลงนามในเอกสารขอใช้ฯโดยไม่ต้องเปิดบัญชีแยกแต่อย่างใด จากนั้นท่านจะได้รหัสประจำตัวสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายทางอีเลกทรอนิกส์

คิดตามการส่งคำสั่งซื้อขายและแยกประเภทบัญชีตามตาราง ต่อไปนี้ :


          * อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่านายหน้า
          * อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.0018% รวม 0.0078% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน

ค่านายหน้าขั้นต่ำต่อวันที่ซื้อขายต่อบัญชีกำหนดตามวิธีที่ท่านชำระราคาและรับเอกสารฯ :
          - บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance) ที่ทำการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้บริการ E-Confirmation คิดค่านายหน้าำตามจริง ไม่มีขั้นต่ำฯ
          - ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) และรับเอกสารฯทางไปรษณีย์หรือที่ห้องค้า ขั้นต่ำฯ 100 บาท ตต่อวันที่ทำการซื้อขาย
          - ใช้บริการพนักงานรับส่งเช็คและเอกสารเพื่อการชำระฯ ขั้นต่ำฯ 200 บาท

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ให้บริการบัญชีซื้อขายฯ 4 ประเภทคือ
 1. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance)
 2. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
 3. บัญชีเงินสดแบบปกติ (Normal Cash)
 4. บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
  ลูกค้าชาวต่างชาติ รวมถึง ชาวไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ควรใช้บัญชีซื้อขายฯประเภทเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance)ทั้งนี้ควรมีบัญชีธนาคารเงินบาทเพื่อใช้รับเงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียนฯ กรณีชาวต่างชาติสามารถใช้ บัญชีเงินฝากแบบ Non-resident Baht Account ได้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเวบไซท์ของธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com)

  ผู้ต้องการใช้บัญชีเงินกู้ยืมฯต้องมีประวัติการชำระราคาที่ดีกับบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ด้วยบัญชีเงินสดมาระยะหนึ่งก่อน

  ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบายเปิดบัญชีซื้อขายฯแบบเจ้าของบัญชีร่วมผู้ใช้บัญชี Cash Balance :

ฝากเงินกับบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง โปรดคลิกเพื่อดู ดอกเบี้ยฝาก และ รายบัญชีของบมจ. บัวหลวง
สำหรับโอนเงินเข้าเพื่อเพิ่มอำนาจซื้อ

ผู้ใช้บัญชี Cash Collateral หรือ Normal Cash อาจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 1. หักค่าซื้อและโอนค่าขายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย,
  ไทยพาณิชย์, ยูโอบี , ธนชาต , ซีไอเอ็มบี ไทย , กรุงศรีอยุธยา , ทหารไทย และ นครหลวงไทย
 2. ชำระด้วยเช็คธนาคาร ขีดคร่อม (Account Payee Only) สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)"
 3. โอนค่าซื้อเข้า บัญชีธนาคารของบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
กำหนดวันหักและโอนเงินสำหรับบัญชีซื้อขายฯทุกประเภทคือ T+3 และ ผู้ใช้บัญชีซื้อขายฯประเภท Cash Collateral และ Normal Cash เมื่อสมัครใช้บริการ Bualuang i-Trading จะถูกขอให้ชำระราคาด้วยวิธี ATS

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่รับบัญชีเงินฝากร่วมสำหรับชำระราคา

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะตัดบัญชีผ่านบัญขีธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครใช้บริการตัด ATS ได้
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกแห่ง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. สอดบัตร และใส่รหัสของบัตร
2. เลือกรายการอื่น ๆ / บริการหักบัญชีอัตโนมัติ / สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
3. เลือกบัญชีที่ต้องการทำรายการ
4. ใส่รหัสบริษัท 50201 และกดรหัสบริษัทถูกต้อง
5. ใส่หมายเลขสมาชิก (เลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก) และกดหมายเลขถูกต้อง
6. กดยืนยันการทำรายการ
7. หากทำรายการสมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอ "ทำรายการเรียบร้อย" พร้อมรับใบสลิป
ทั้งนี้ หากเครื่อง ATM ใบสลิปหมด หรือการสื่อสารขัดข้อง รายการจะถูกยกเลิก
และท่าน จะต้องทำรายการใหม่
8. นำสลิป FAX มาที่เบอร์ 02 618 1127 ทั้งนี้ท่านจะสามารถใช้บริการ ATS ได้
หลังจากได้เอกสารยืนยันจากทางบริษัทฯ ทางไปรษณีย์
ดูรายละเอียดหน้าจอได้ที่นี่รายละเอียดสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทเป็นดังนี้ :
 1. บุคคลชาวต่างชาติ
 2. นิติบุคคลต่างชาติ
 3. บุคคลชาวไทย
 4. นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
บุคคลชาวต่างชาติ
 1. เตรียมเอกสารประกอบดังนี้
  a. สำเนาหนังสือเดินทาง
  b. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินบาทซึ่งมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขบัญชี
  c. A certified copy of a bank passbook with account number, owner name, and 6-month
  records.
 2. ดาวน์โหลด เอกสาร กรอก และ ลงนามทุกช่องที่มีเครื่องหมาย X ท่านอาจเลือกกรอกข้อมูลในหน้า Opening Request และรับเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
 3. ติดต่อสำนักงานบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อนัดรับส่งเอกสาร
 4. เริ่มซื้อขายได้เมื่อได้รับเลขบัญชีและรหัสผ่าน

นิติบุคคลต่างชาติ
 1. เตรียมเอกสารประกอบดังนี้
  a. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  b. สำเนามติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปิดบัญชี
  c. สำเนางบการเงินล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี
  d. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินบาทซึ่งมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขบัญชีกรณีใช้วิธีหัก-โอนอัตโนมัติ
  e. เอกสารรับรองการมีตัวตนจากสถานกงสุลไทย (Notary Public)
 2. ดาวน์โหลด และกรอกข้อมูลในเอกสาร ลงนามในทุกช่องที่มีเครื่องหมาย X โดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตรา บริษัทบนเอกสาร เปิดบัญชี และบัตรตัวอย่างลายเซ็นต์ ท่านอาจเลือกกรอกข้อมูลในหน้า Opening Request และรับเอกสารเปิดบัญชีทาง ไปรษณีย์
 3. ติดต่อสำนักงานบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อนัดรับส่งเอกสาร
 4. เริ่มซื้อขายได้เมื่อได้รับเลขบัญชีและรหัสผ่าน

บุคคลชาวไทย
 1. เตรียมเอกสารประกอบดังนี้
  a. สำเนาบัตรประชาชน
  b. สำเนาทะเบียนบ้าน
  c. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งมีชื่อเจ้าของบัญชี, เลขบัญชี, และรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 2. ดาวน์โหลด เอกสาร กรอก และลงนามทุกช่องที่มีเครื่องหมาย X ท่านอาจเลือกกรอกข้อมูลในหน้า Opening Request และรับเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
 3. ติดต่อสำนักงานบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อนัดรับส่งเอกสาร
 4. เริ่มซื้อขายได้เมื่อได้รับเลขบัญชีและรหัสผ่าน

นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 1. เตรียมเอกสารประกอบดังนี้
  a. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  b. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯจากกระทรวงพาณิชย์ที่อายุไม่เกิน 1 เดือน
  c.สำเนามติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปิดบัญชีซื้อขายฯ
  d. สำเนางบการเงินล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี
  e. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  f.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขบัญชีกรณีใช้วิธีหัก-โอนอัตโนมัติ
 2. ดาวน์โหลด เอกสาร กรอก และ ลงนามทุกช่องที่มีเครื่องหมาย X ท่านอาจเลือกกรอกข้อมูลในหน้า Opening Request และรับเอกสารเปิดบัญชีทางไปรษณีย์
 3. ติดต่อสำนักงานบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อนัดรับส่งเอกสาร
 4. เริ่มซื้อขายได้เมื่อได้รับเลขบัญชีและรหัสผ่าน


ลูกค้าสามารถเพิ่มอำนาจซื้อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. การใช้บริการ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์

Internet Banking คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ตู้ ATM คลิกดูขั้นตอนการทำรายการ และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (ลูกค้าจะต้องมีบัตร ATM ของธนาคารที่จะใช้บริการ)
เคาน์เตอร์ธนาคาร ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคาร (B-Pay Form)

สำหรับรายการ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ

เมื่อระบุเลขที่อ้างอิง 1 (เลขบัญชีหลักทรัพย์ 7 หลัก หรือ เลขบัญชีอนุพันธ์ 6 หลัก ที่ต้องการโอนหลักประกัน)และเลขที่อ้างอิง 2 (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ถูกต้องครบถ้วนระบบจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการทันที

สำหรับรายการ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ กสิกรไทย

หลังจากทำรายการผ่าน Internet Banking, เครื่อง ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเงินเป็นรอบเวลา ได้แก่ 9.15 น., 10.30 น., 12.00 น., 14.00 น., 15.30 น., 16.30 น. และ 17.30 น. ของทุกวันทำการ และจะดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีหลักทรัพย์ต่างๆ หลังจากรอบที่ตรวจสอบแล้วภายในวันทำการเดียวกัน โดยลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารหรือแจ้งการทำรายการแต่อย่างใด

2. E-Pay : บริการวางหลักประกันกับหลักทรัพย์บัวหลวง ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพ
ท่านสามารถทำรายการวางหลักประกัน ผ่าน Bualuang iBanking ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อชำระเงินวางเป็นหลักประกันเงินสดกับหลักทรัพย์บัวหลวง โดยสามารถทำรายการได้ตั้งแต่มูลค่า 10,000-500,000 บาทต่อครั้ง และท่านไม่ต้องส่งเอกสารหรือแจ้งการทำรายการแต่อย่างใด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

อ่านคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

* หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนผ่านระบบ E-Pay โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่จำนำไว้้ หรือ บัญชีของ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งในทุกๆกรณีโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินที่ระบุรายละเอียด ชื่อ-สกุล และ เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ ที่ประสงค์ฝากเป็นหลักประกันมายังฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท โดยเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการส่งหลักฐานการโอนเงิน ดังต่อไปนี้
    1. ส่ง Fax มายังหมายเลข 0-2618-1127 หรือ
    2. ส่งไฟล์ Scan ผ่าน e-mail : wde_request@bualuang.co.th หรือ
    3. ส่งผ่าน e-service (deposit notification) บน Website ของบริษัท (ขั้นตอนการใช้งาน e-service คลิกที่นี่)

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าแจ้งรายการโอนเงินมาหลายช่องทาง อาจเป็นเหตุให้การทำรายการฝากเงินของลูกค้าล่าช้าได้

บัญชีธนาคารสำหรับการชำระราคา
ชื่อบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)"
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
เขต กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] สำนักงานใหญ่-สีลม 101-3-34462-5
กสิกรไทย [ออมทรัพย์] สำนักสีลม 001-2-90031-9
ไทยพาณิชย์ [ออมทรัพย์] สุรวงศ์ 064-2-29571-0
ยูโอบี [กระแสรายวัน] ย่อยสีลมคอมเพล๊กซ์

776-3-01899-0

กรุงไทย [กระแสรายวัน] สีลม 022-6-05014-9
ทหารไทย [ออมทรัพย์] สุรวงศ์

078-2-12676-7

กรุงศรีอยุธยา [ออมทรัพย์] สุรวงศ์ 125-9-81099-5
ซีไอเอ็มบี ไทย [กระแสรายวัน] สีลม 70-0129203-5
ธนชาต [กระแสรายวัน] สีลม 002-3-00125-5
เขตภาคเหนือ
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนเมืองสมุทร เชียงใหม่ 561-3-00798-7
เขตภาคกลาง
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] สมุทรสาคร 184-1-06500-6
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] สมุทรสงคราม 208-1-03616-3
ไทยพาณิชย์ [กระแสรายวัน] สมุทรสงคราม 515-3-01996-6
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] สมุทรสงคราม 272-3-03375-5
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] ถนนสุขุมวิท ชลบุรี1 147-1-05781-5
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] พัทยาใต้ 330-1-02536-9
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ชลบุรี 265-3-07722-8
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนพระตำหนัก-พัทยา 550-3-00833-5
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ระยอง 227-3-07985-6
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนสุดบรรทัด สระบุรี 560-3-00410-1
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] กาญจนบุรี 327-3-05017-3
ไทยพาณิชย์ [กระแสรายวัน] กาญจนบุรี 607-3-01414-9
เขตภาคอีสาน
ไทยพาณิชย์ [กระแสรายวัน] ขอนแก่น 511-3-04316-7
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนหน้าเมือง (ขอนแก่น) 521-3-01303-9
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น 109-1-06556-4
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนอัษฎางค์ (นครราชสีมา) 538-3-01098-9
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] สาขาและสำนักธุรกิจ อุดรธานี 284-3-06760-0
เขตภาคใต้
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ 420-3-04406-2
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] ถนนเทพกษัตรีย์ (ภูเก็ต) 442-3-05196-2
กรุงเทพ [กระแสรายวัน] สาขาถนนกาญจนวิถี (สุราษฎร์ธานี) 452-3-50002-5
กสิกรไทย [กระแสรายวัน] ถนนศรีภูวนารถ หาดใหญ่ 246-1-06525-5
ไทยพาณิชย์ [กระแสรายวัน] ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ 762-3-00714-0

กรณีต้องการโอนเงิน U.S. Dollar จากต่างประเทศมายังบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง โปรดระบุดังนี้
Correspondent Bank:
Bangkok Bank, New York; or
Bank of New York; or
JPMorgan Chase Bank, New York.
Beneficial Name:
Bualuang Securities PLC.
Current Account Number: 101-3-34462-5
Bank Name:
Bangkok Bank-Head Office, Bangkok, Thailand.
Swift Code: BKKBTHBK
Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailandบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันชำระราคา (Cash Balance)
- ลูกค้าฝากเงินหรือหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขาย กรณีเงินสดจะได้ดอกเบี้ยฝาก
- สามารถซื้อได้เต็มวงเงินฝาก และขายได้ตามหลักทรัพย์ที่มีในบัญชี
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ-ขาย
- ชำระราคาวันที่ T+3 แต่อำนาจซื้อจะได้คืนหรือถูกหักทันทีที่ซื้อหรือขาย

บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
- ลูกค้าสามารถซื้อได้จนถึงวงเงินซึ่งกำหนดตามฐานะการเงิน
- ลูกค้าวางหลักประกันเช่น เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ หลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 20% ของอำนาจซื้อหรือของวงเงิน หรือตามอัตราที่บริษัทกำหนด กรณีหลักประกันเป็นเงินสดจะได้ดอกเบี้ยฝาก
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ

ขายบัญชีเงินสดปกติ (Normal Cash)
- ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องวางหลักประกัน
- ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ซื้อขายวันเดียวกัน ลูกค้าได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ

ขายบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
- ลูกค้าวางทุนหรือหลักประกัน 50% ของอำนาจซื้อหรือของวงเงินก่อนการซื้อขาย (Initial Margin) เมื่อสั่งซื้อ บริษัทฯจะทำการหักจากทุนเงินสด ส่วนขาดไปนั้นบริษัทฯจะให้กู้ยืมแก่ลูกค้า
- ซื้อขายได้เฉพาะหลักทรัพย์ใน รายการ Margin-able securities ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามอัตรามาร์จิ้นเบื้องต้น (Initial Margin Requirement)
- มูลค่าหุ้นในบัญชีจะถูกคำนวณทุกสิ้นวันทำการตามราคาตลาด (Mark-to-Market)
- ตัองดำรงทุนอย่างน้อย 35% ของมูลค่าหุ้นรวมในบัญชี ณ ราคาตลาด (Maintenance Margin Requirement) กรณีต่ำกว่าบริษัทฯจะเรียกส่วนทุนเพิ่มเติม
- กรณีทุนต่ำกว่า 25% ของมูลค่าหุ้นรวมในบัญชี ณ ราคาตลาด (Minimum Margin Requirement) บริษัทฯ จะเรียกคืนเงินกู้ยืมด้วยการบังคับขายหลักประกันจนกระทั่งถึงระดับดำรงทุนภายใน T+1
- สินทรัพย์ที่นับเป็นหลักประกันหรือทุนได้ประกอบด้วย เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ หลักทรัพย์ กรณีเป็นเงินสดจะได้ ดอกเบี้ยฝาก ส่วนเงินกู้ยืมจะถูกคิด ดอกเบี้ยกู้.
- บริษัทฯอาจพิจารณาเรียกคืนเงินกู้ยืม หรือ บังคับขาย หากลูกค้ามีหนี้สินค้างชำระหรือไม่มีการซื้อขายเป็นระยะเวลานานดอกเบี้ยฝาก
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก หลักประกันเงินสด หรือ ส่วนทุนเงินสด สำหรับ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  บัญชีเงินสดทุกประเภท
( Cash account)
ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ( Credit balance account ) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
  บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ (TFEX Account) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
ประกาศเรื่องการทบทวนหลักประกันเงินสดในบัญชีลูกค้า รายละเอียดคลิกที่นี่

ดอกเบี้ยกู้
เงินกู้ยืมจากบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง อัตรา
TV มากกว่า OD MML
TV น้อยกว่า OD MML+2%
TV น้อยกว่า OD 2 เดือนติดต่อกัน MML+4%
TV น้อยกว่า OD for 3 เดือนติดต่อกัน MML+6%
TV น้อยกว่า OD 4 เดือนติดต่อกัน MML+8%
โดย
TV = ปริมาณซื้อขายหนึ่งเดือนสุดท้าย
OD = หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือนนั้น
MML = อัตราดอกเบี้ยมาร์จิ้นขั้นต่ำ
 
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555
  อัตราดอกเบี้ยมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับลูกค้า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง คือ 6.25%


ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหลักทรัพย์
ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
เบิกใบหลักทรัพย์ รายการละ 80 บาท
โอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น รายการละ 100 บาท
แปลงหลักทรัพย์จาก Local เป็น Foreign หรือ Foreign เป็น Local เพื่อการปิดทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆ เช่น XD, XR เป็นต้น รายการละ 30 บาท
ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการดำเนินการกรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลย้อนหลัง
 
 • ขอหนังสือรับรองทรัพย์สินในบัญชี ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
 • รายงานข้อมูลไม่เกิน 3 เดือน
 • รายงานข้อมูลไม่เกิน 1 ปี
 • รายงานข้อมูลไม่เกิน 2 ปี
 • รายงานข้อมูลเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • (นำส่งข้อมูล 1-2 วัน)

  (นำส่งข้อมูล 1 วัน)
  (นำส่งข้อมูล ภายใน 7 วัน)
  (นำส่งข้อมูล ภายใน 7 วัน)
  (นำส่งข้อมูล ภายใน 7 วัน)
   
   
   ยกเว้น
   
  รายการละ 100 บาท
  รายการละ 200 บาท
  รายการละ 300 บาท
  รายการละ 500 บาท


  ค่าปรับ กรณีผิดนัดหรือผิดหลักเกณฑ์การส่งมอบหุ้นหรือการชำระราคา
  ประเภทรายการ ค่าปรับ
  ประเภท 1 ประเภท 2
  1.การส่งมอบหุ้นที่ขายล่าช้า    
  1.1 ส่งมอบหลัง 12.00 น. ของวันทำการที่ 1 ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+1) - ไม่เกิน 1 วัน ปรับ 0.50%
  - เกินกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน ปรับ 0.75%
  - เกินกว่า 2 วัน แต่ไม่เกิน 3 วัน ปรับ 1.00%
  - เกินกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ปรับ 1.75%
  - เกินกว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 2.5%
  - เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน ปรับ 3.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ขาย
  ( Cash account)
  - ล่าช้า 1-2 วัน ปรับวันละ 500 บาทต่อหุ้นแต่ละตัวที่ผิดนัด
  - ล่าช้าตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไปวันละ 1,000 บาทต่อหุ้นแต่ละตัวที่ผิดนัด
  1.2 ส่งมอบหลัง 8.30 น. ของวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+3) - ค่าธรรมเนียมการบังคับยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) อัตรา 0.495% ต่อวัน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - บวกค่าปรับในข้อ 1.1 กรณีบังคับยืมรอบ 2
  ไม่มี
  1.3 ส่งมอบหลัง 8.30 น. ของวันทำการที่ 4 ถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+4) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการบังคับให้ซื้อคืน (Buy-in) โดย TCH
  - บวกค่าปรับในข้อ 1.1
  ไม่มี
  2.การชำระราคา    
  2.1ชำระราคาซื้อขายโดยไม่ผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) - ไม่ชำระผ่าน ATS ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ใน 1 ไตรมาส ถูกปรับ 500 บาทต่อครั้ง ไม่มี
  2.2 ชำระราคาล่าช้า (Overdue) (เกินวันครบกำหนด T+3) - อัตราค่าปรับ 15% ของมูลค่าค้างชำระ บวก 50 บาท
  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับดังกล่าว ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  - ล่าช้า 1-2 วัน วันละ 500 บาท
  - ล่าช้า 3 วันขึ้นไป วันละ 1,000 บาท

  หมายเหตุ สำหรับค่าปรับส่งมอบหุ้นล่าช้า บริษัทฯ จะเปรียบเทียบค่าปรับทั้งสองประเภทในข้อ 1.1 โดยจะเรียกเก็บในจำนวนที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียว

  ตารางเวลาการเข้า/หักบัญชีเพื่อชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ในวันครบกำหนด (T+3) หรือวันทำการที่ 3 ถัดจากวันซื้อขาย กับ ธนาคารที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
  รายละเอียด ในเวลา
  กรณีลูกค้ามีรายการขายหรือรับเงินจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า 10.30 น.
  กรณีลูกค้ามีรายการซื้อหรือชำระเงินให้บริษัทฯ บริษัทฯ จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า 15.00 น.
  (ทั้งนี้ลูกค้าควรต้องเตรียมยอดชำระในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าสำหรับ ATS ภายในเวลา 15.00 น. ของวันครบกำหนดชำระราคา T+3)  รายการหุ้นมาร์จิ้นของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
  รายการหุ้นมาร์จิ้นของ TSFC


  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการ
  กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยโครงการ
  ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของ
  บริษัทหลักทรัพย์ในฐานะสถาบันตัวกลางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการที่สถาบันตัวกลาง
  ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยกองทุน
  สำรองเลี้ยงชีพและไม่สามารถระงับข้อพิพาทกับทางสถาบันตัวกลางได้ก็จะสามารถเรียกร้องให้มีการนำข้อพิพาทเข้าสู่
  กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้ลงทุนกับสถาบันตัวกลางซึ่งเป็นกระบวนการที่สะดวก รวดเร็ว
  เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทยินดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่ลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้
  ข้อพิพาทที่จะเสนอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณานั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานฯ ประกาศกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


   
       
   
  Resource Center

  © Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
  BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
  ติดต่อเรา คลิกที่นี่


  ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions