About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
Our employees are the heart of our organization. Here at Bualuang Securities, we are committed to provide employees with a challenging atmosphere where everyone is encouraged to continuously learn and develop.

Head of Mutual Fund Operation
Qualification:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในธุรกิจกองทุนรวม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีหากสามารถใช้โปรแกรม Hiportได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
Job Description:
- ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และรายการค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบการเงินของกองทุนรวม ประจำเดือน , รายไตรมาส, งบราย 6 เดือน , งบรายปี
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเพื่อจัดทำ ทบทวน รักษาและปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบคุณภาพการจัดทำรายงานต่างๆ ของกองทุนรวม
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ดูแลผลประโยชน์
- ปรับปรุงและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
Registrar Services Department
Qualification:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพิมพ์ดีดและใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานนายทะเบียนและมีใบอนุญาต Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description:
- ตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดเก็บเอกสารประจำวัน
- ตรวจสอบและกระทบยอดเงินจองซื้อประจำวัน
- ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Fund Accounting & Mutual Fund Operation
Qualification:
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ในธุรกิจกองทุนรวม อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีหากสามารถใช้โปรแกรม Hiportได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการการทำงานได้อย่างอิสระและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา
Job Description:
- ตรวจสอบรายการเงินเข้า-ออก และบันทึกรายการเงินเข้าออกในระบบบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าในระบบบัญชี
- ตรวจสอบรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมควรได้รับและบันทึกเข้าระบบบัญชี
- คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม
- จัดทำรายงานต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งจัดทำภาษี เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอลจำกัด)
Qualification:
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
- จบการศึกษาด้านเลขานุการหรือปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2-3 ปีหากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจด้านการเงินจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาไทยอังกฤษได้ดีทั้งอ่านพูดเขียน
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel, Power Point
- บุคคลิกดีมีความมั่นใจมีมนุษยสัมพันธ์ดี
System Analyst & Developer
Qualification:
- Male/Female
- Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or other related fields.
- Experience in design and programming with Java, J2EE, web service technology, Apache Tomcat and databases(e.g. MySQL, MSSQL, etc)
- Service-minded, flexible, active, and fast learning.
- Basic knowledge in Securities(Stock) Business will be advantage.
- Good interpersonal, communication, and trouble-shooting skills.
- Have a good attitude towards learning new technologies and business.
Job Description:
- To design, develop and implement web application/web service/application to support business.
- Gather and control all relevant software specification.
- Work closely with head of developer section.
Equity Marketing Officer - Online Trading & Customer Service
สาขาบัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น (อาคารซิลลิคเฮ้าส์)
Qualification:
- สัญชาติไทยเพศชาย/หญิงอายุ 20-30 ปีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจการเงินการตลาดเศรษฐศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกคล่องแคล่วมีมนุษย์สัมพันธ์กระตือรือร้นมีใจรักการบริการอดทนสามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนำการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
- มีใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทข (Single License)
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description:
- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
- ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
Financial Engineer (Algorithmic)
Qualification:
- Male/Female, age not over 30 years old
- At least Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineer or related fields.
- Strong object oriented programming skill
- Outstanding coding, debugging, and analytical skills
- Proficient in Java, Python, VBA is preferred
- Strong quantitative analysis, statistical analysis, and math skills
- An interest in algorithmic trading will be advantaged
Job Description:
- Develop and maintain automated trading execution platform
- Day-to-day portfolio management
- Research and develop quantitative trading models
Risk Management Officer
Qualification:
- Male/Female, age not over 30 years old
- Bachelor’s Degree in finance or related fields
- Proficiency in Microsoft Office ; word, excel, power point
- Understanding of financial derivative products would be an advantage.
Job Description:
- Ensure timely completion of Risk Management reports and other reporting assignments
- Support preparation of data for risk management model.
- Participate in discussions to formulate new risk management process.
Financial Programmer
Qualification:
- Male/Female, age not over 30 years old
- Bachelor’s Degree in computer science or related fields.
- Strong programming skills in either C++, Python, C#, and VBA
- Knowledge in financial would be advantage.
Job Description:
- Develop,Review, and redesign (if need be) all risk analysis and monitoring tools of Financial Risk Management
- Systematically code risk-analysis and risk-monitoring system/tool developed by risk managers
- Automate risk management processes
- Validate codes written by front offices
Institutional Sales
Qualification:
- Male/Female, age between 25-32 years old
- At least Bachelor degree with related fields.
- Experiences as an equity sales for 3- 5 years
- Desire to be institutional sales (Local clients)
- Active, Work with passion, good attitude
- Good communication skill
- Good personality
- Working as a team play
- Single license is needed.
Research Assistant
Qualification:
- Male/Female, age between 27-30 years old
- At least Bachelor degree from leading universities in Finance, Economics or related field
- Proactive and outgoing person
- Proficiency in English both spoken and written
Web Developer
Qualification:
- Male/Female, age not over 30 years old
- Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineer or other related fields.
- At least 3 – 7 years of web development experiences in PHP, Apache and MySQL.
- Experience in JavaScript, jQuery, CSS, AJAX, XML, JSON, XML, REST/SOAP.
- Familiarity with Linux/Unix hosting environment configuration and scripting.
- Hands-on experience with Node.js, Laravel(PHP MVC framework) and responsive design will be advantages.
- Enthusiastic, hardworking, fast learner, initiator and able to work efficiently under pressure.
- Have a good attitude towards learning new technologies and business.
Job Description:
- Design, develop and maintenance web application.
- Perform problem analysis and provide application support.
- Co-ordinate with relevant parties for business enhancement or customization.
- Ensure software is high-quality, polished and scalable.
IT system Engineer
Qualification:
- Male/Female, age not over 35 years
- Bachelor’s degree (computer engineer or computer science)
- At least 3 years of experience in IT system engineer
- Good knowledge in UNIX/Linux, Shell script, MS-Windows server, ActiveDirectory, VMWare ESX, SAN, TCP/IP network, LAN/WAN, Cisco router/switch, Firewall and communication system
Job Description:
- Research, design, implement, and troubleshoot information systems and technology solutions in support of business needs.
- Document help desk troubleshooting procedures, operations manuals, and user guidance.
- Advice hardware/software to ensure that their computer systems meet their needs.
- Be involved in the acquisition, installation, testing, and implementation phases of the project.
- Evaluates current systems for effectiveness, system scalability
- Recommends the security measures to avoid any compromising to sensitive system.
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(Human Resource Officer)
Qualification:
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร และมีความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (หากมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ กระตือรือร้น และรักงานบริการ
• มีทักษะในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
• สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ พร้อมทำงานในวันหยุดและทำงานนอกเวลาทำงานปกติ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
IT Security Officer
Qualification:
- Bachelor’s degree (information technology or computer science)
- 7 years of experience in IT security
- Good English communication
- Hold the following certificates; Certified Information Systems Security Professional (CISSP); Certified Information Security Manager (CISM); Certified Information Systems Auditor (CISA)
- Prefer experience in bank or finance
Job Description:
Key job responsibilities will include:
- Design, implement and maintain information security
- Lead in compliance with standards practices, IS policies, regulations and required certifications
- Liase with external auditors
- Responsible for risk assessment, penetration testing and mitigated process
- Direct contractors in developing effective information security awareness and monitoring
- Follow the emergence of new vulnerabilities/threat
- Interacting with the company’s staff and help educate them on security practices.
- Report to executive management
Payroll Specialist
Qualification:
- Bachelor's degree
- 1-3 years experienceprocessing payroll.
- Working knowledge of payroll best practices.
- Strong knowledge of federal and state regulations.
- Strong PC skills including proficiency in Excel .
- Strong work ethic and team player.
- Ability to deal sensitively with confidential material
- Strong interpersonal (verbal and written) communication skills.
- Ability to communicate with various levels of management.
- Decision-making, problem-solving, and analytical skills.
- Organizational, multi-tasking, and prioritizing skills.
Job Description:
- Perform daily payroll department operations
- Manage workflow to ensure all payroll transactions are processed accurately and timely
- Reconcile payroll prior to transmission and validate confirmed reports
- Understand proper taxation of employer paid benefits
- Process correct garnishment calculations and compliance
- Execute eTime time and attendance processing and interface with payroll
- Perform compliances for unclaimed property payroll checks
- Process accurate and timely year-end reporting when necessary (W-2, W-2c, etc)
IT Operator
Qualification:
- Male or Female, age not over 28 years old
- Bachelor's degree in Computer Science or related field.
- Able to work night shifts
- Able to work under pressure
- UNIX and Windows command,Shell Script, Batch command
- Basic knowledge Network, Hardware
- 0-2 years of experience in IT field.
Job Description:
- Operate and process data and reports for business company
- Backup & Restore data
- Follow procedure/ processes and contribute to documentation of new procedures/processes
Portfolio Analyst
Qualification:
- Male / Female aged over 26 years old.
- Master in Math Finance or Financial Engineering
- At least 2 years related work experience in asset management, trading, or security businesses
- Strong statistical and quantitative analysis
- Comfortable working with and manipulating large data
- Solid MATLAB programming skills and exposure to Database programming
- Knowledge in portfolio optimization, asset pricing theory and risk modeling
- A team player, learn together and grow together attitude
- Self-motivated with strong sense of pride in your workmanship
Branch manager/Assist branch manager - Bualuang Investment Lab (TU Rangsit)
Qualification:
- Male / female aged not over 35 years old.
- Good communication and interpersonal skills.
- Strong in Investment products and online services; Promotion for investment linked products; Presentable, strong business and marketing acumen.
- Ability to manage multiple projects in a fast-paced, deadline-driven environment.
- Strong understanding of digital media and internet platforms.
- Bachelor or Master Degree in related field.
- Good Command of English and computer literacy.
- Passion, Integrity and Energy!
- Be able to work under high pressure.
- Look smart, dress smart and think smart.
- Possess Single License (Derivative is a plus) - Bonus based scheme
Job Description:
- Co-ordinate with relevant parties for business enhancement (Ex: Thammasat University- Rangsit Campus).
- Educate clients on investment knowledge and strategies, products and services that are suitable for their needs.
- Manage customer services and providing them with a resolution, information or additional options.
Ensure that quick and proper response to all reasonable customer requests.
- Responsible for public relations with customers and the community. Assume community leadership and service responsibilities
with focus on Investment Activities.
- Planning activities to meet marketing objectives.
- Responsible for growing customer through internal and external marketing activities.
- Reporting to head of Bualuang Investment Station
Equity Marketing Officer - Online Trading & Customer Service (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
Qualification:
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ กระตือรือร้น มีใจรักการบริการ อดทน สามารถให้ความช่วยเหลือและแนะนำการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
- มีใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ข (Single License)
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description:
- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Consultant)
- ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
Sales Support Administrator for Investment Advisor Division
Qualification:
- Male/Female with age not over 28 years old.
- Bachelor Degree in Business Administration / Finance / Account
- Proficiency in English and Computer skill
- Accuracy and attention to detail
- Good organisational skills
- Good administrative skills
- Good interpersonal and coordination skill, service-minded
- An ability to work under pressure and deadlines
- An ability to work independently and as a team
- Experience in securities field is preferable
Job Description:
- Managing the correspondence between the Investment Advisor and their clients
- Monitoring customer accounts - Providing data and reports to help the Investment Adivisor
- Organize investment Contract and document in division
พนักงานชั่วคราว (คีย์ข้อมูล)
Qualification:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้
- สามารถทำงานวันจันทร์-ศุกร์
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีความรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่การตลาดกองทุน
Qualification:
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด การบริหาร การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในธนาคารด้านลูกค้าส่วนบุคคล ด้านกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกดีน่าเชื่อถือ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดีมาก และรักงานบริการ
- ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description:
- ขยายฐานลูกค้า กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- ขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ บลจ.
Operation Officer
Qualification:
- Male/Female with age not over 28 years old.
- Bachelor Degree in Business Administration / Finance / Account
- Proficiency in English and Computer skill
- Good relationship, service-minded and good coordinate
- Have experience in securities field and TFEX operations will be advantaged

Investment Advisor
Qualification:
- จบปริญญาตรีขึ้นไปด้านการเงินบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์การตลาด
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- ผ่านการสอบ CFA หรือ CISA ระดับ 1 ขึ้นไป
- บุคลิกคล่องแคล่วพร้อมเรียนรู้และทำงานนอกสถานที่
ผู้แนะนำการลงทุน
(สำนักงานใหญ่ / สาขาบางกะปิ / สาขาบางแค / สาขามหาชัย / สาขาระยอง / สาขาอุดรธานี / สาขาสุราษฎร์ธานี)
Qualification:
- สัญชาติไทย เพศชาย/เพศหญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น และรักงานบริการ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนปะเภท ข (Single license)

ส่งใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของท่าน มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารสีลม คอมเพล็กซ์ ชั้น 29
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(ใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ)

TEL : (02) 618 1212
FAX : (02) 231 3797
E- mail : hrd@bualuang.co.th

ปรับปรุงล่าสุด 28/06/2559


 
     
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions