About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
 
หลักทรัพย์บัวหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย หลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุน ปัจจุบัน หลักทรัพย์บัวหลวงให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร ได้แก่
  • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์
  • ธุรกิจวาณิชธนกิจ
  • ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
  • ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • ธุรกิจค้าตราสารหนี้
  • ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  • ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ
  • ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์
ปัจจุบัน หลักทรัพย์บัวหลวงมีสำนักงานรวม 28 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 27 สาขา ประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 14 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังมีการให้บริการการจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัดบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
สร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินที่คุณวางใจ1. สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่ดีเลิศให้หลากหลายและแตกต่าง
3. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
5. สนับสนุนให้มีสังคมที่มีคุณภาพ1. มีความเป็นมืออาชีพ
2. สร้างสรรค์
3. ทำงานเป็นทีม
4. คุณภาพ
5. ไว้วางใจ


คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

           
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Bridgeport, USA
2. นายชอง โท
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA
3. นางสาวชนิดา โสภณพนิช
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, USA
4. นางเยาวดี นาคะตะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา General Business
Tarleton State University, USA

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายปิยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Harvard University, USA
6. ดร. อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปริญญาเอก สถิติประยุกต์
University of Iowa, USA
7. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Master of Science, Manufacturing Systems Engineering
Lehigh University, Pennsylvania, USA

Master of Business Administration, Marketing & Intl Business
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
8.นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Texas at Austin, USA


ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด รูปภาพ
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
กรรมการผู้อำนวยการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Texas at Austin, USA
2. นายบรรณรงค์ พิชญากร
กรรมการผู้จัดการ
กิจการค้าหลักทรัพย์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายวรารัตน์ ชุติมิต
กรรมการผู้จัดการ
กิจการวาณิชธนกิจ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Seattle University, USA
4. นายธนัทเทพ จันทรกานต์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิจัย
ปริญญาโท การเงิน
Murray State University, USA
5. นายสรวิศ ไกรฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ
ปริญญาโท การเงิน
London Business School, UK
6. นายธวัชชัย ไกรฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นายมนู ตังทัตสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นางสาวกัลยาณี เล็กสมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
   
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions