About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
 
บริษัท พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึงผ่านเว็บไซต์์และเครือข่ายสำนักงานสาขาทั้ง 26 แห่ง ในฐานะสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คือหุ้นส่วนสำคัญในทุกๆ ความต้องการด้านการลงทุนของท่าน ตอกย้ำด้วยความน่าเชื่อถือจากผลการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ AA- และแนวโน้ม STABLE โดยทริสเรทติ้ง


บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง
สร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินที่คุณวางใจ1. สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่ดีเลิศให้หลากหลายและแตกต่าง
3. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
5. สนับสนุนให้มีสังคมที่มีคุณภาพ1. มีความเป็นมืออาชีพ
2. สร้างสรรค์
3. ทำงานเป็นทีม
4. คุณภาพ
5. ไว้วางใจ2555 * ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการให้ธนาคารกรุงเทพจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 45 วันทำการ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากำหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

* ธนาคารกรุงเทพได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555

* บริษัทได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555

2554 * บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “-A " ด้วยแนวโน้ม “Stable" หรือ “คงที่"

* เปิดตัวโครงการ “BualuangiProgramTrade”ซึ่งเป็นบริการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ สำหรับนักลงทุนบุคคลครั้งแรกในประเทศไทย

* เปิดตัวโครงการ “BualuangiPoints”ซึ่งเป็นโครงการสะสมแต้มจากการลงทุน

* เปิดให้บริการ “BualuangiChannel”ซึ่งเป็นช่องทางให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารเรื่องการลงทุนจากบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว

* เปิดที่ทำการสาขาภูเก็ต เป็นสาขาลำดับที่ 24

* บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จากธนาคารกรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจให้เป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจร (Universal Banking) อันเป็นผลมาจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีแนวทางในการเปิดเสรีทางการเงิน และการเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจได้ครอบคลุมมากขึ้น ตลอดจนสภาวะการแข่งขันในตลาดเงินตลาดทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพจึงมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจากเดิม “Stable” หรือ “คงที่” เป็น “Positive” หรือ “บวก” สืบเนื่องจากการแสดงเจตจำนงของธนาคารกรุงเทพในการขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทริสเรทติ้งคาดว่ากรณีดังกล่าวบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารกรุงเทพมากยิ่งขึ้น

* ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2553 * คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ) เพื่อหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร

* บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลการอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”

* คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแต่งตั้งนายบรรณรงค์ พิชญากร เป็นกรรมการผู้จัดการ ดูแลกิจการค้าหลักทรัพย์ และแต่งตั้งนายวรารัตน์ ชุติมิต เป็นกรรมการผู้จัดการ ดูแลกิจการวาณิชธนกิจ

* บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงกับหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งถือเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ทั้งประเภทคอลวอร์แรนต์และพุทวอร์แรนต์พร้อมกันเป็นบริษัทแรก

* จัดตั้ง “Bualuang CSR Club”เพื่อให้พนักงานทีมีจิตอาสาได้รวมกันทำกิจกรรมเพื่อการตอบสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

* เปิดให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามการลงทุน ได้แก่ “BualuangiExcel”และ “Consolidated Portfolio Report”

* เข้าร่วมโครงการ Banker to Broker จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 * แต่งตั้งนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นกรรมการผู้อำนวยการ แทนนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
* ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน  ก.ล.ต. ในการดำเนินธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
2551 * เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นสาขาลำดับที่ 23
* ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังในการประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
2550 * เปิดสาขาใหม่ที่ใหม่ที่ตึกอับดุลราฮิม
* ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ในการทำธุรกิจการค้าอนุพันธ์นอกตลาด
* ลงนามในสัญญา Exclusive Partner Agreement กับ Morgan Stanley Asia Limited(MSAL)
* ลงนามในสัญญาบริการแนะนำลูกค้า กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2549 * เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยประเภทสามัญ
* ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนทางด้านงานวิจัยกับ Morgan Stanley Dean Witter Asia Limited (MSDWAL)
* เป็น 1 ใน 20 บริษัทสมาชิกเริ่มแรกของตลาดอนุพันธ์และบริษัท สำนักบัญชี ประเทศไทย จำกัด
2548 * เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
* ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ TICON
* ได้รับใบอนุณาตจาก
ก.ล.ต. ในการทำธุรกิจตัวแทนซื้อขายศัญญาซื้อขายล่วงหน้า
* จัดตั้งธุรกิจค้าตราสารหนี้์
2547 * บริษัทเงินทุนบัวหลวงขายหุ้น BLS ทั้งหมดให้ธนาคารกรุงเทพ
* แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้จาก 10 บาท เป็น 2 บาท
* ออกและเสนอขายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 300 ล้านบาท ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
* จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 7 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงานในราคา 4.10 บาท
* ผู้จัดการการจัดหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมของหุ้น TOP
ปี 2554

     • ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 : ดีเยี่ยม
     บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยบริษัทได้คะแนนเต็มทุกหมวด รวม 100 คะแนนเต็ม สมควรให้ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

     • Truehits.net Web Award 2010: The Most Visited Securities Company Site
     บริษัทได้รับรางวัล “The Most Visited Securities Company Site” ในงาน “"Truehits.net Web Award 2010"” จากการเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดบริษัทหลักทรัพย์

     • รางวัลที่ 1: The Star Marketing 2011
     บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 The Star Marketing 2011จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


     • SET Awards 2011 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
     - Best Company Performance Award
     - Outstanding Company Performance Award
     - Outstanding CEO Award


     • IAIR Awards ในด้าน Excellence in Social Responsibility (Section Finance)
     บริษัทได้รับรางวัล IAIR Awards ในด้าน Excellence in Social Responsibility (Section Finance) จากนิตยสาร IAIR International Alternative Investment Review


     • Asia’s 200 Best Under A Billion 2011
     บริษัทได้รับรางวัล Asia’s 200 Best Under A Billion 2011 จากนิตยสาร Forbes Asia


     • Best Investment Bank in Thailand 2011
     บริษัทได้รับรางวัล Best Investment Bank in Thailand 2011 จากนิตยสาร World Finance


     • Best Equity House 2011จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia
     บริษัทได้รับรางวัล Best Equity House 2011จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

ปี 2553

     • CG Rating: ดีเลิศ
     บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2553 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็น 1 ใน 70 บริษัท ที่ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2553 ในระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นปีที่สามติดกันนับตั้งแต่บริษัทได้เริ่มเข้ารับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการได้รับเครื่องหมาย     • ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 : ดีเยี่ยม
     บริษัทได้รับผลการประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยบริษัทได้คะแนนเต็มทุกหมวด รวม 100 คะแนนเต็ม สมควรให้ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น     • ifrasia AWARDS 2010:
     Thailand Capital Markets Deal     • Finance Asia Country Awards for Achievement 2010:
     - Best Thailand Deal
     - Best Equity House in Thailand     • Alpha Southeast Asia:
     - Best Cross-Border M&A Deal of the Year in S.E.A.
     - Best Project Finance Deal of the Year in S.E.A.
     - Best Retail Broker in Thailand
ปี 2552

1. CG Rating: ดีเลิศ

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 52 บริษัท จาก ที่ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2552 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) (ประเมินโดย IOD) นับเป็นปีที่สองติดกันนับตั้งแต่บริษัทได้เริ่มเข้ารับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ

2. ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

      บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยบริษัทได้คะแนนเต็มทุกหมวด รวม 100 คะแนนเต็ม และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


ปี 2551

1. CG Rating: ดีเลิศ

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 22 บริษัท จาก ทั้งหมด 448 บริษัทที่ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2551 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) (ประเมินโดย IOD)

2. ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

      บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยบริษัทได้คะแนนรวมเกิน 100 คะแนน และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย


ปี 2550

1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 จัดโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA) และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC)

2. ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

     บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยบริษัทได้คะแนนรวมเกิน 100 คะแนน และได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด รูปภาพ

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
อายุ 65 ปี

           
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Bridgeport, USA
2. นายชอง โท
อายุ 44 ปี
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA

ปริญญาโท สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, UK
3. นางสาวชนิดา โสภณพนิช
อายุ 41 ปี
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, USA
4. นางเยาวดี นาคะตะ์
อายุ 58 ปี
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา General Business Tarleton State University, USA

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายปิยะ ซอโสตถิกุล
อายุ 41 ปี
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Massachusetts Institute of Technology

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University
6. ดร. อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์
อายุ 71 ปี
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ปริญญาเอก สถิติประยุกต์ University of Iowa, USA
7. นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์
อายุ 47 ปี
- กรรมการ (กรรมการอิสระ)
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Master of Science, Manufacturing Systems Engineering, Lehigh University, Pennsylvania, USA

Master of Business Administration, Marketing & Intl Business, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
8.นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
อายุ 47 ปี
- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้อำนวยการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, USA


ชื่อ ตำแหน่งในบริษัท คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด รูปภาพ
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
อายุ 47 ปี
- กรรมการผู้อำนวยการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, USA
2. นายบรรณรงค์ พิชญากร
อายุ 42 ปี
กรรมการผู้จัดการ
กิจการค้าหลักทรัพย์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายวรารัตน์ ชุติมิต
อายุ 41 ปี
กรรมการผู้จัดการ
กิจการวาณิชธนกิจ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Seattle University, USA
4. นายกำธร ศิลาอ่อน
อายุ 42 ปี
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
MIT Sloan School
5. นางสาวอรนุช วชิรัคศศวกุล
อายุ 49 ปี
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์สถาบัน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Western Illinois University, USA
6. นายธวัชชัย ไกรฤกษ์
อายุ 61 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. นายมนู ตังทัตสวัสดิ์
อายุ 49 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ
อายุ 45 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานวิจัยลูกค้าบุคคล
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Indiana University, USA
9. นายธนัทเทพ จันทรกานต์
อายุ 42 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานวิจัยลูกค้าสถาบัน
ปริญญาโท การเงิน
Murray State University, USA

 
   
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions