ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดวรรณ เฟล็กซิเบิลคืนกำไร
(FLEXAR)
วรรณ ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิด เอกเอเชียพูลผล
(ONE-FAS)
วรรณ ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิดวรรณ เฟล็กซิเบิล
(ONE-FLEX)
วรรณ ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
อเบอร์ดีนแวลู
(ABV)
อเบอร์ดีน ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ย. 58
- Mini prospectus
อเบอร์ดีนเฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
(ABFC)
อเบอร์ดีน ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ย. 58
- Mini prospectus
กองทุนเปิด ไทยสร้างโอกาส 2
(TOF2)
กรุงไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
บีเฟล็กซ์
(B-FLEX)
บัวหลวง ไม่มีกำหนด กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
บีแอ็คทีฟ
(B-ACTIVE)
บัวหลวง ไม่มีกำหนด กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นได้ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน โดยพิจารณากำหนดสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา อนึ่ง กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ และหลักทรัพย์ทุกประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ซึ่งรวมไปถึงออปชั่นในฐานะซื้อหรือตราสารอนุพันธ์
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซี สปอท 10 ซีรี่ส์ 1
(SPOT 10S1)
เอ็มเอฟซี ประมาณ 1 ปี ลงทุนผสม ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
5 – 11 ส.ค. 2552


- Presentation
- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส ฟันด์
(TISCOBF)
ทิสโก้ ประมาณ 2 ปี ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 (ลงทุนในประเทศ)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
17-24 ก.ย. 2552


- Factsheet_ก.ย. 52
Page: 1 | 2 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน