About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอ ภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส และมีวินัย โดยมีหลัการตัดสินใจลงทุนซึ่ง อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยพื้นฐานอย่างสมดุลกันทั้งด้านมหภาคและจุลภาคอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์นั้น เป็นสำคัญ
 
กองทุนส่วนบุคคล คือ การให้บริการบริหารทรัพย์สินสำหรับบุคคลธรรมดา โดยคำนึงถึงความคาดหวังในผลตอบแทนและ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน มีการกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึง
 • ความต้องการสภาพคล่อง
 • ระยะเวลาในการลงทุน
 • ภาระทางภาษี
 • ข้อจำกัดในการลงทุนอื่นๆ
รูปแบบการลงทุนนี้ จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานะของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป


เรามีวิธีการจัดรูปแบบกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายผลตอบแทนในความเสี่ยงที่รับได้ รวมถึงความต้องการสภาพคล่อง ตลอดจนระยะเวลของการลงทน ดังตัวอย่างเช่น
 1. กองทุนตราสารหนี้ (B-Bond) : เหมาะสำหรับผู้ต้องการความมั่นคงของสินทรัพย์และผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
 2. กองทุนที่ลงทุนในต่างประทศ (B-Foreign) : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งผู้ลงทุนอาจมีความเสียงเพิ่มขึ้นในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
 3. กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น (B-Spot) : เหมาะสำหรับผู้ต้องการผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอย่างมีนัย
 4. กองทุนตราสารทุน (B-Growth) : เหมาะสำหรับผู้ต้องการเพิ่มพูนสินทรัพย์ในระยะยาว โดยผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจมีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูง
 
   
มูลค่าทรัพย์สิน ณ 31 มีนาคม 2555: 16,753.21 ล้านบาท
Source : AIMC


วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “สำนักงานฯ” กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข./น. 5/2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบในการไปใช้สิทธิออกเสียง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2549
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
  3. หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.น. (ว) 30/2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2548 โดยบริษัทจัดการต้องเปิดเผยแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงต่อผู้ลงทุน
          บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนลูกค้าซึ่งมอบอำนาจให้กับบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนทำหน้าที่ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตการดำเนินงาน
 • คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามบุคคล/สถาบันที่เป็นลูกค้าของสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล “สายงานฯ”
 • คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ใช้สิทธิออกเสียงในทุกเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนของลูกค้า (เอกสารแนบ 1) โดยแนวทางการตัดสินใจต้องกระทำอย่างรอบคอบและถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
 • จัดให้มีการประชุมในสายงานฯ ก่อนการไปใช้สิทธิ เพื่อพิจารณาประเด็นในวาระที่จะใช้สิทธิออกเสียง โดยต้องให้เหตุผลในการลงความเห็นในแต่ละวาระว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนอย่างไรและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรรมการลงุทน ในกรณีเลือกที่จะใช้สิทธิออกเสียงในทางที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และบันทึกเหตุผลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
 • ในการใช้สิทธิออกเสียงที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลงทุนจะดำเนินการออกเสียงหรืองดออกเสียงโดยคำนึงถึงผลประโยชน์กองทุนภายใต้การบริหารเป็นสำคัญ โดยจะเปิดเผยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ทั้งในกรณีที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยกรณีดังกล่าวคณะกรรมการลงทุนจะต้องกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคคล ดังต่อไปนี้
  • (ก) บุคคลใด ๆ ที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
              (1) บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
              (2) บุคคลดังกล่าวที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (1) เกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (1)
              (3) บุคคลดังกล่าวที่บุคคลตาม (1) ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
   (ข) บุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นของบุคคลนั้นอยู่
   (ค) บุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น ทั้งนี้ บุคคลที่มีอำนาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการบริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านหลักทรัพย์ การปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ การวิจัยด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน หรือสายงานอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เอง
   (ง) บุคคลที่ผู้จัดการกองทุนถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น
   (จ) บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทฯ หรือกองทุน
 • คณะกรรมการลงทุนจะงดออกเสียง เมื่อกองทุนไม่ได้ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนนั้นแล้ว ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือการออกเสียงในวาระอื่นๆ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน
 • เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานคณะกรรมการลงทุนสามารถมอบหมายให้บุคคลในสายงานฯ หรือบุคคลภายในบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่คณะกรรมการการลงทุนได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการลงทุนมิได้กำหนดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงไว้ล่วงหน้า เนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมไม่ชัดเจนเพียงพอ คณะกรรมการลงทุนต้องมอบหมายบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นที่จะต้องใช้สิทธิออกเสียงนั้นเป็นผู้ไปใช้สิทธิ และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระต่างๆ ที่มีการประชุม
 • กรณีลูกค้าไม่ได้มอบอำนาจให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงแทน ต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจดทะเบียนที่ลูกค้าลงทุนให้กับลูกค้าเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ลูกค้าเห็นสมควรด้วย


  • คณะกรรมการลงทุนจะมีแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน วาระที่พิจารณาว่าไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่
   1. การเลือกคณะกรรมการประจำปี
   2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี
   3. ผลการดำเนินงานของบริษัท (ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีให้ความเห็นชอบต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข)
   4. ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนของบริษัท หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวช่วยให้บริษัทเข้าถึงตลาดทุนได้ดีขึ้นหรือมีโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่งขึ้น
  • คณะกรรมการลงทุนจะมีแนวทางในการออกเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีผลกระทบกับสิทธิหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ได้แก่
   1. การจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
   2. การก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิออกเสียง
   3. ข้อเสนอ/มาตรการ ที่ทำให้โอกาสในการถูกครอบงำกิจการของบริษัทลดลง
   4. ข้อเสนอที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
   5. ข้อเสนอที่ให้อำนาจผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทซื้อหุ้นของบริษัทคืนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
   6. ระบบผลตอบแทนที่ให้ผลประโยชน์กับผู้บริหารมากเกินผลงาน ตัวอย่างเช่น Stock Option Plan ที่ตั้งราคา Exercise ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างไม่เหมาะสม
   7. การให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารในกรณีที่บริษัทถูกควบรวมหรือถูกครอบงำกิจการ (Golden Parachute)
   8. การเพิ่มหุ้นให้ผู้บริหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับผลงานของผู้บริหารหรือผลประกอบการของบริษัท
  • กรณีที่นอกเหนือจากแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุน
  • กรณีที่คณะกรรมการลงทุนมิได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ล่วงหน้า บุคคลที่ได้รับมอบหมายเมื่อไปใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องระบุรายละเอียดและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบทุกครั้ง
  • กรณีที่คณะกรรมการลงทุนได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงวาระจากที่เคยแจ้งให้ทราบและบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ไปใช้สิทธิไม่สามารถตัดสินใจเพื่อใช้สิทธิออกเสียงได้ ให้งดออกเสียงและกลับมาแจ้งผู้จัดทำรายงานการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อจะได้แจ้งให้คณะกรรมการลงทุนทราบ

 • ให้ผู้จัดทำรายงานการใช้สิทธิออกเสียงติดตามและบันทึกรายละเอียดจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ คณะกรรมการลงทุนมิได้กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงไว้ล่วงหน้า ว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปใช้สิทธิในแต่ละวาระอย่างไร และด้วยเหตุผลใด เพื่อรวบรวมเป็นเสียงในการลงมติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • ให้ผู้จัดทำรายงานการใช้สิทธิออกเสียงติดตามและบันทึกรายละเอียดจากบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการใช้สิทธิออกเสียงใน กรณีการออกเสียงในวาระอื่นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการเสนอวาระเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีการ นำเสนอประเด็นเพื่อขอความเห็นชอบ ไม่ต้องนับรวมเป็นเสียงในการลงมติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • กรณีที่เป็นวาระเพื่อทราบหรือรับทราบ ไม่ต้องนับรวมเป็นเสียงในการลงมติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
 • สายงานฯ จะจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ใช้สิทธิออกเสียง


 • กองทุนส่วนบุคคล
 • สายงานฯ จะรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้ลูกค้าทั้งที่ได้รับมอบหมายและที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ใช้สิทธิออกเสียงทราบในรายงานประจำเดือนกรกฎาคม (สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่งปีแรกของปีปฏิทิน) และเดือนมกราคม (สำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในครึ่งปีหลังปีปฏิทินก่อนหน้า)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สายงานฯ จะรายงานการใช้สิทธิออกเสียงให้สมาชิกกองทุนในรายงานรายปีตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและจะระบุไว้ในรายงานรายปีว่า ลูกค้าสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้
 • สายงานฯ จะเปิดเผยแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง รายงานสรุปและรายละเอียดของการใช้สิทธิออกเสียงผ่านทางเวปไซด์ (web site) ของบริษัทฯ ทุกครึ่งปีปฏิทินเพื่อความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงข้อมูล
 • สานงานฯ จะเปิดเผยรายงานการใช้สิทธิออกเสียงของรอบปีปฏิทินให้สำนักงานฯ ทราบภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป


 • ในการจัดทำรายงานการใช้สิทธิออกเสียง สายงานฯ ต้องจัดให้มีขั้นตอนในการสอบทานความถูกต้องของการจัดทำ รายงานก่อนนำส่งให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่เป็นผู้สอบทานต้องมิใช่บุคคลที่เป็นผู้จัดทำรายงาน
 • บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับ การใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดไว้ โดยให้กำหนดไว้ในแผนงานการตรวจสอบประจำปีและให้รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท


 • เรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุน
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การจ่ายเงินปันผล ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหรือต่อมูลค่าหุ้น (shareholder’s value)
 • การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินสำคัญ การซื้อขายหรือให้เช่ากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจ้างบริหาร และการครอบงำกิจการ
      ทั้งนี้ ทรัพย์สินสำคัญ ได้แก่ ทรัพย์สินที่บริษัทได้มาหรือจำหน่ายไปจากการตกลงเข้าทำรายการตามที่กำหนดในประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน โดยอนุโลม
 • การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการของบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การปรับโครงสร้างหนี้ และการออกหุ้นกู้
 • การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
 • การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น (บุคคลหรือห้าหุ้นส่วนตามมาตรา 258) หรือการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัท หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 • การแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท
 • กรณีอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน


 • การใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2548
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2549
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2550
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2551
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2552
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2553
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2554
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2555
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556
  คลิ๊กที่นี่เพื่อดู รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557
  รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน 1H 2012
  รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน 1H 2013
  รายงานการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน 1H 2014
   
       
  Resource Center

  © Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
  BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
  ติดต่อเรา คลิกที่นี่


  ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions