About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อขายโดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์, โทรสาร และ E-mail หรือทำรายการด้วยตนเองผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท (IFIS) และระบบ Internet.

ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เกินวงเงินชั่วคราวจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ.

ลูกค้าไม่สามารถสั่งขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นฝากไว้ในบัญชีก่อน

ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 1 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
รายงานประจำเดือน ได้แก่ รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี
- กรณีที่มีรายการเคลื่อนไหว จะจัดส่งให้ลูกค้าทุกเดือน
- กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว บริษัทกำหนดส่งรายงานให้กับลูกค้าเฉพาะในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้าชื่อ / ที่อยู่ของลูกค้า เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยตรงกับ นายทะเบียนของหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

บริษัทจดทะเบียนฯมีการจำกัดเปอร์เซ็นต์การถือครองของนักลงทุนต่างชาติไว้ที่ 25-49 เปอร์เซ็นต์โดยสามารถตรวจสอบได้จากหน้าข้อมูลทั่วไปใน B-SIS เมื่อเปอร์เซ็นต์การถือครองฯถึงขึดจำกัดนักลงทุนต่างชาติที่คงหุ้นไว้ในกระดานหลักจะไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้ลงทุนเป็น NVDR (Non-Voting Depository Receipt) หรือ ในกระดานต่างประเทศ เมื่อลงทุนเป็น NVDR นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์เทียบเท่าหุ้นสามัญคือ เงินปันผล สิทธิ์ วอร์แรนท์ ฯลฯ ยกเว้นสิทธิ์โหวตลงคะแนนตัดสินนโยบายของบริษัทฯ นักลงทุนสามารถลงทุนเป็น NVDR โดยไม่มีเปอร์เซ็นต์จำกัดผ่านระบบ i-Trading ด้วยการเลือก Flag – NVDR ในหน้าจอส่งคำสั่ง

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการสิทธิ์ประโยชน์ครบถ้วนรวมถึงการโหวตลงคะแนนควรลงทุนในกระดานต่างประเทศ ซึ่งหุ้นในกระดานนี้จะถูกต่อท้ายด้วย – F เช่น BANPU-F

นักลงทุนต่างชาติสามารถแจ้งให้ BLS ทำการย้ายหุ้นจากกระดานหลักไปยังกระดานต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามความสำเร็จขึ้นกับช่องว่างระดับการถือครองฯและคิวในการย้าย เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการเรื่องนี้ BLS อาจขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ BLS เป็นผู้ดำเนินการในนามลูกค้า

สำหรับเงินปันผลนั้น TSD ทำการจ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น นักลงทุนต่างชาติจึงต้องมีบัญชีเงินบาทเพื่อใช้รับเงินปันผล ซึ่งปกติจะจ่ายด้วยเช็คธนาคาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถลงนามในหนังสือแจ้ง TSD ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีได้โดยตรงบุคคลชาวต่างชาติ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
นิติบุคคลต่างประเทศ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
บุคคลชาวไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ทั้งนี้ สามารถเลือกนำไปรวมเข้าคำนวณภาษีเงินได้เพื่อขอคืนภาษี
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯไม่เสียภาษี
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- ต้องนำกำไรจากการขายฯ เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับเข้ารวมคำนวณภาษีเงินได้และคืนภาษี ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัท จดทะเบียนฯ

ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า โดย สามารถส่งคำร้องเรียนได้ ดังนี้
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 618 1234
เมื่อบริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนจากท่านแล้ว จะรีบดำเนินการเพื่อหาข้อยุติในทันที โดยบริษัทฯจะแจ้งข้อยุติให้ท่านทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ข้อยุตินั้นสายงานค้าหลักทรัพย์
ทำหน้าที่ในการให้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยพิจารณานำเสนอวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความรู้ ในการลงทุนของลูกค้า ให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้า รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าและส่งคำสั่งเข้าระบบ การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ หรือภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใน ระหว่างเวลาซื้อขาย

ฝ่ายปฏิบัติการ
ทำหน้าที่รับชำระราคา และส่งมอบ / รับมอบหลักทรัพย์ /เบิกถอนใบหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ / ที่อยู่ และติดต่อเกี่ยวกับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ฝ่ายดูแลการปฏิบัติการ (Middle Office)
ฝ่ายดูแลปฏิบัติการ มีหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยของการเปิดบัญชี รวมถึงการให้ความเห็นวงเงินที่เหมาะสม ของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางที่ให้คำปรึกษา ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดและ รายการซื้อขายของลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและถูกต้องตามหลักเกณฑ์/ประกาศของทางการ ได้แก่ รายการซื้อขาย ผิดพลาด รายการซื้อขายเกินวงเงิน การชำระราคาล่าช้า และการพิจารณาทบทวนวงเงิน เป็นต้น

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal & Compliance Department)
มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และ จรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การให้ความเห็นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดอบรมเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน การประสานงานกับองค์กร กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ การสอบทานการปฏิบัติงานและการ รายงานเหตุการณ์สำคัญต่อผู้บริหารของบริษัท
 
     
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions