About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อขายโดยผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์, โทรสาร และ E-mail หรือทำรายการด้วยตนเองผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท (IFIS) และระบบ Internet.

ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อหลักทรัพย์เกินวงเงินได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เกินวงเงินชั่วคราวจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ.

ลูกค้าไม่สามารถสั่งขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นฝากไว้ในบัญชีก่อน

ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 1 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
รายงานประจำเดือน ได้แก่ รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี
- กรณีที่มีรายการเคลื่อนไหว จะจัดส่งให้ลูกค้าทุกเดือน
- กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว บริษัทกำหนดส่งรายงานให้กับลูกค้าเฉพาะในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า

บริษัทจะระงับบัญชีห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าลูกค้าจะชำระราคาพร้อมค่าปรับและค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว (แต่สามารถขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีได้) โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าปรับชำระราคาล่าช้า ดังนี้

ค่าปรับประเภท 1
บริษัทฯจะเรียกเก็บในอัตรา MOR+2 %ต่อปีของมูลค่าค้างชำระพร้อมค่าธรรมเนียมอีกรายการละ 50 บาท
( MOR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย ณ.วันสิ้นเดือนก่อนของ 4 ธนาคารคือ ธ.กรุงเทพ/ ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ไทยพาณิชย์)
ค่าปรับประเภท 2
ชำระล่าช้า 1-2 วัน วันละ 500 บาท หากล่าช้า 3 วันขึ้นไป วันละ 1,000 บาท

กรณีลูกค้าชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า 3 ครั้งในรอบระยะเวลา 6 เดือน บริษัทจะทบทวนวงเงิน, วิธีการชำระราคาและอาจพิจารณา ปิดบัญชี

กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า
กรณีลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า หลัง 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+1)
ค่าปรับในกรณีนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ประเภทที่ 2 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ล่าช้าไม่เกิน 1 วัน ปรับ 0.50 % ล่าช้า 1 - 2 วัน ปรับวันละ 500 บาท ต่อหุ้น แต่ละตัว ที่ผิดนัด
เกินกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน ปรับ 0.75 % ของมูลค่าที่ผิดนัด ล่าช้าตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป ปรับวันละ 1,000 บาท ต่อหุ้นแต่ละตัวที่ผิดนัด
เกินกว่า 2 วัน แต่ไม่เกิน 3 วัน ปรับ 1.00 % ของมูลค่าที่ผิดนัด  
เกินกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 5 วัน ปรับ 1.75 % ของมูลค่าที่ผิดนัด  
เกินกว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ปรับ 2.50 % ของมูลค่าที่ผิดนัด  
เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน ปรับ 3.75 % ของมูลค่าที่ผิดนัดสูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท  

(บริษัทฯ จะเปรียบเทียบค่าปรับทั้ง 2 ประเภท โดยจะเรียกเก็บในจำนวนที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียว)

บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เข้าชื่อ / ที่อยู่ของลูกค้า เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยตรงกับ นายทะเบียนของหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ (บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการในการฝาก / ถอน /โอน / รับโอนหลักทรัพย์ มีดังนี้
ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการฝากใบหลักทรัพย์ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการถอนใบหลักทรัพย์ (ขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่) 80
ค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์ (โอนผ่าน SDC ไปสมาชิกอื่น) 100
ค่าธรรมเนียมในการรับโอนหลักทรัพย์ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการแปลงหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ไทย เป็น หลักทรัพย์ต่างประเทศ 30
ค่าธรรมเนียมการแปลงหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็น หลักทรัพย์ไทย (เพื่อการส่งมอบ) ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการจำนำ / การเพิกถอนหลักทรัพย์ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ไม่เก็บค่าธรรมเนียม


บริษัทจดทะเบียนฯมีการจำกัดเปอร์เซ็นต์การถือครองของนักลงทุนต่างชาติไว้ที่ 25-49 เปอร์เซ็นต์โดยสามารถตรวจสอบได้จากหน้าข้อมูลทั่วไปใน B-SIS เมื่อเปอร์เซ็นต์การถือครองฯถึงขึดจำกัดนักลงทุนต่างชาติที่คงหุ้นไว้ในกระดานหลักจะไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มที่ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงแนะนำให้ลงทุนเป็น NVDR (Non-Voting Depository Receipt) หรือ ในกระดานต่างประเทศ เมื่อลงทุนเป็น NVDR นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์เทียบเท่าหุ้นสามัญคือ เงินปันผล สิทธิ์ วอร์แรนท์ ฯลฯ ยกเว้นสิทธิ์โหวตลงคะแนนตัดสินนโยบายของบริษัทฯ นักลงทุนสามารถลงทุนเป็น NVDR โดยไม่มีเปอร์เซ็นต์จำกัดผ่านระบบ i-Trading ด้วยการเลือก Flag – NVDR ในหน้าจอส่งคำสั่ง

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการสิทธิ์ประโยชน์ครบถ้วนรวมถึงการโหวตลงคะแนนควรลงทุนในกระดานต่างประเทศ ซึ่งหุ้นในกระดานนี้จะถูกต่อท้ายด้วย – F เช่น BANPU-F

นักลงทุนต่างชาติสามารถแจ้งให้ BLS ทำการย้ายหุ้นจากกระดานหลักไปยังกระดานต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามความสำเร็จขึ้นกับช่องว่างระดับการถือครองฯและคิวในการย้าย เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการเรื่องนี้ BLS อาจขอให้ลูกค้าชาวต่างชาติลงนามในหนังสือมอบอำนาจให้ BLS เป็นผู้ดำเนินการในนามลูกค้า

สำหรับเงินปันผลนั้น TSD ทำการจ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น นักลงทุนต่างชาติจึงต้องมีบัญชีเงินบาทเพื่อใช้รับเงินปันผล ซึ่งปกติจะจ่ายด้วยเช็คธนาคาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถลงนามในหนังสือแจ้ง TSD ให้โอนเงินปันผลเข้าบัญชีได้โดยตรงบุคคลชาวต่างชาติ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
นิติบุคคลต่างประเทศ
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
บุคคลชาวไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ทั้งนี้ สามารถเลือกนำไปรวมเข้าคำนวณภาษีเงินได้เพื่อขอคืนภาษี
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- กำไรจากการขายฯไม่เสียภาษี
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- เงินปันผลรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
- ดอกเบี้ยรับเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
- ต้องนำกำไรจากการขายฯ เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับเข้ารวมคำนวณภาษีเงินได้และคืนภาษี ยกเว้นกรณีผู้รับเป็นบริษัท จดทะเบียนฯ

ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่มีผลกระทบต่อลูกค้า โดย สามารถส่งคำร้องเรียนได้ ดังนี้
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 618 1234
เมื่อบริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนจากท่านแล้ว จะรีบดำเนินการเพื่อหาข้อยุติในทันที โดยบริษัทฯจะแจ้งข้อยุติให้ท่านทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ข้อยุตินั้นสายงานค้าหลักทรัพย์
ทำหน้าที่ในการให้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยพิจารณานำเสนอวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความรู้ ในการลงทุนของลูกค้า ให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนแก่ลูกค้า รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าและส่งคำสั่งเข้าระบบ การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ หรือภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใน ระหว่างเวลาซื้อขาย

ฝ่ายปฏิบัติการ
ทำหน้าที่รับชำระราคา และส่งมอบ / รับมอบหลักทรัพย์ /เบิกถอนใบหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อ / ที่อยู่ และติดต่อเกี่ยวกับ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ฝ่ายดูแลการปฏิบัติการ (Middle Office)
ฝ่ายดูแลปฏิบัติการ มีหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องเรียบร้อยของการเปิดบัญชี รวมถึงการให้ความเห็นวงเงินที่เหมาะสม ของลูกค้าแต่ละราย ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางที่ให้คำปรึกษา ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาดและ รายการซื้อขายของลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและถูกต้องตามหลักเกณฑ์/ประกาศของทางการ ได้แก่ รายการซื้อขาย ผิดพลาด รายการซื้อขายเกินวงเงิน การชำระราคาล่าช้า และการพิจารณาทบทวนวงเงิน เป็นต้น

ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal & Compliance Department)
มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ และ จรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การให้ความเห็นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ การจัดอบรมเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน การประสานงานกับองค์กร กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ การสอบทานการปฏิบัติงานและการ รายงานเหตุการณ์สำคัญต่อผู้บริหารของบริษัท
 
     
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions