แบบเปิดบัญชี
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 MW1 all ปกแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี    
2 MW1 all คำแนะนำ้สำหรับเปิดบัญชี          
3 MW1 all รายชื่อเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปิดบัญชี    
4 MW2 all ใบคำขอเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา    
5 MW5 all ใบคำขอเปิดบัญชีนิติบุคคล    
6 MW3 all หนังสือแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า    
7 MW4 all บัตรตัวอย่างลายเซ็นต์    
8 MW16 nc,cb,cc หนังสือขอความร่วมมือ - การส่งคำสั่งที่ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาได้ว่า เป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม   สำหรับลูกค้าใหม่แจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยแนบมากับแบบคำขอเปิดบัญชี
7 MW7 nc หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก   ใช้กรณีลูกค้าต้องการชำระราคาด้วยการหักออกและโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
8     แบบฟอร์ม Suitability Test ของผู้ลงทุน   เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองและเจ้าหน้าทีการตลาด
9     หนังสือยินยอมโดยชอบธรรม สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี หรือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์
เพิ่มเติมสำหรับบัญชี Credit Balance
9 MW8 cd ข้อชี้แจงการเปิดบัญชีมาร์จิ้น     
10 P27 cd หนังสือมอบอำนาจให้ BLS เพื่อดำเนินการจดแจ้งจำนำและเพิกถอนการจดแจ้งฯ     
เพิ่มเติมสำหรับบัญชี TFEX
11     ชุดเปิดบัญชี TFEX     
      แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าปัจจุบัน) ลูกค้าคนไทย  
12     สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
13     สัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า     
14     เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
15     เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
i-Trading และแบบส่งคำสั่งซื้อขาย
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
18 M2 nc,cb แบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต i - Trading   สำหรับลูกค้าปัจจุบันแจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุ e-mail address
19 M3 nc,cb บันทึกข้อตกลง Internet Trading   สำหรับลูกค้าที่มีเลขบัญชีก่อน 268346 ต้องลงนามและแนบมาพร้อมกับแบบคำขอซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
20 PW4 nc,cb คำขอเลือกอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
   
21 M12 all แบบคำขอแก้ไขรายการซื้อขายโดยคำสั่งของลูกค้า    แบบคำขอแก้ไขรายการซื้อขายโดยคำสั่งของลูกค้า
22 P24 all หนังสือแจ้งขอส่งคำสั่งซื้อขายทาง Email   ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอส่งคำสั่งซื้อขายทาง Email
 
แบบชำระราคา, หลักประกัน, และ หลักทรัพย์
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
23 M5 nc บันทึกข้อตกลง ATS    สำหรับลูกค้าที่มีเลขบัญชีก่อน 268346 ต้องลงนามและแนบมาพร้อมกับหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
24 P18 cb, cd ใบสั่งให้ดำเนินการจำนำ / เพิกถอนหลักประกัน   เป็นคำสั่งกรณีลูกค้ามีความประสงค์ขอจำนำ / หรือเพิกถอนจำนำ หลักประกัน เช่น หุ้น
25 P5 cb, cd ใบแจ้งการถอนเงินหลักประกัน   ใช้กรณีที่ต้องการถอนเงินในบัญชี passbook จำนำ หรือ เงินฝากที่ BLS ที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันกับบริษัทฯ
26   cb, cd การส่งคำสั่ง ฝากเงิน/ถอนเงิน ทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือทาง โทรสาร   ลูกค้าแจ้งความประสงค์การส่งคำสั่งถอนเงินที่วางเป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
27 PH1 all แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน (ทางโทรศัพท์)   ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน (ทางโทรศัพท์)
28 PO all แบบแสดงความจำนงในการนำเงินมาวางในบัญชีลูกค้า    ใช้ในการตัดเงินในบัญชีลูกค้าเพื่อมาวางเป็นหลักประกัน
29 P13 cc, cd การวางหรือการถอนหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์   กรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้นำค่าขายฝากเป็นหลักประกันและชำระค่าซื้อ
โดยถอนจาก หลักประกันจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกเป็นลายลักษณ์
30 C3TSD cd หนังสือจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์   ใช้เพื่อการจำนำหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน บัญชี Margin
31 MW6 cd สัญญากู้ยืมเงิน    สำหรับกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเครดิตบาลานซ์
32 P2 cd เอกสารแนบท้ายสัญญาจำนำ    ใช้เพื่อแจกแจงรายละเอียดการจำนำหุ้นในแต่ละครั้ง
33 P26 cd สัญญาจำนำหุ้น    สัญญาหลักกรณีนำหุ้นมาจำนำเพื่อคำประกันซื้อขายบัญชี Credit Balance
34 TSFC cd แบบคำขอทบทวนวงเงินกู้ยืมเงินพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น กรณีกู้จาก TSFC ใช้ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ฯจาก TSFC
35 TSFC cd แบบคำขอการเปลี่ยนนายหน้าตามโครงการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีกู้จาก TSFC    ใช้แจ้ง TSFC กรณีเปลี่ยนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
36 TSFC cd ใบแจ้งการส่งมอบและจำนำ    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีที่ TSFC
37 TSFC cd ใบคำขอถอนเงิน    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอถอนเงินสดจากบัญชีมาร์จิ้นที่ TSFC
38 TSFC cd ใบคำขอถอนหลักทรัพย์    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นที่ TSFC
39 C1 all แบบคำขอโอน/รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์   เพี่อโอนหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น และฝากไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (a/c 600)
40 C2TSD all แบบคำขอให้นำเงินปันผล /ดอกเบี้ย เข้าบัญชีธนาคาร   เพื่อให้นายทะเบียนนำเงินปันผล / ดอกเบี้ย เข้าบัญชีผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องออกเช็ค
41 C4TSD all แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์   ใช้เพื่อการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น กรณี คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล หน้าใบหุ้นไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
42 C7 all แบบคำขอเบิกหุ้น   ใช้เมื่อลูกค้าต้องการเบิกหุ้น /โอนหุ้น จาก Port ของลูกค้า กรณีต้องการเป็นใบหุ้นต้องใช้คู่กับแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ C9
43 C9 all แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นขอถอนหุ้นจาก Broker)   ใช้คู่กับแบบคำขอเบิกหุ้น C7 เมื่อลูกค้าต้องการถอนหุ้นจาก Broker โดยให้ออกใบหลักทรัพย์
44 TSD12 all แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นขอถอนหุ้นจากบัญชีสมาชิกผู้ฝาก)   สำหรับผู้ถือหุ้นขอถอนหุ้นจากบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (Issuer) และให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์
45 TSD11 all แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ (กรณีธรรมดา)   สำหรับผู้ถือหุ้นขอถอนหุ้นจากบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (Issuer) และให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์
46 P14 all หนังสือแจ้งการขอนำหุ้นเข้าบัญชี   ใช้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหลักทรัพย์(โอนกรรมสิทธิ์)แก่ TSD กรณี Script-to-Script
47 TSD1 all หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยหุ้นกู้   ใช้เพื่อขอให้ TSD เปลี่ยนเช็คเนื่องจากพ้นอายุ เปลี่ยนชื่อผู้รับ ฯลฯ
48 TSD2 all หนังสือขอออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คที่สูญหาย    
49 TSD3 all แบบขอรับใบหลักทรัพย์ใหม่ (กรณีเวนคืนใบหุ้น)    
50 TSD4 all แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์เดิมที่ชำรุด     
51 TSD5 all แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์เดิมที่สูญหาย    
52 TSD6 all แบบคำขอแยก/ รวมใบหลักทรัพย์    
53 TSD7 all แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก (มีคำสั่งศาล)    (คำแนะนำการกรอก)
54 TSD8 all แบบคำขอรับหลักทรัพย์มรดก (ไม่มีคำสั่งศาล)    (คำแนะนำการกรอก)
55 M_02 all หนังสือยืนยันการฝากเงิน     
56 C_06 all แบบฟอร์มแจ้งเพื่อรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินต่างประเทศ   รองรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเป็นสกุลต่างประเทศ
 
แบบมอบอำนาจ
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
57 C8 all หนังสือมอบอำนาจ    ใช้เมื่อลูกค้าการต้องการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กระทำการแทนในเรื่องที่เขียนระบุในแบบ
58 M7 all หนังสือมอบอำนาจ   สำหรับลูกค้ามอบอำนาจบุคคลอื่น - สั่งซื้อขาย ลงนามรับส่งมอบหุ้น รับเอกสาร และโอนหุ้น F ส่งมอบ L
59 P19 all หนังสือมอบอำนาจให้ BLS รับรองเอกสารลูกค้า    กรณีที่ลูกค้าชาวต่างชาติมอบอำนาจให้ BLS เซ็นต์รับรองเอกสารให้ ศูนย์รับฝากเพื่อขอแปลงหุ้นกระดาน Local เป็น กระดาน foreign
60 M9 all หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจำนำหุ้นเพิ่มทุนสำหรับ Credit Balance    สำหรับลูกค้ามาร์จิ้น - มอบอำนาจให้บริษัทสามารถจำนำหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบัญชีมาร์จิ้นให้กับลูกค้าได้
 
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงและขอข้อมูล
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
61 M15 all แบบคำขอปิดบัญชี โดยลูกค้า   สำหรับลูกค้า แจ้งขอปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
62 P_16 all แบบฟอร์มขอปิดบัญชี / พักการซื้อขาย   เสนอโดยเจ้าหน้าที่การตลาด
63 P10 all ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า   ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของลูกค้า เช่นที่อยู่ ชื่อ นามสกุล
64 P12 all ใบคำขอถ่ายสำเนาใบยืนยันการซื้อขาย    กรณีลูกค้าที่ขอรับเอกสารใบยืนยันการซื้อขายเพิ่มเติมจากปกติที่รับทางไปรษณีย์
65 P_15 all ใบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การตลาด   แบบฟอร์มเพื่อขอโอนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่การตลาด (fax กลับมาที่ 02-618-1030)
66 P17 all แบบคำขอรหัสบัญชี   กรณีที่ลูกค้าต้องการขอ password หรือ pin code ใหม่
67 P23 all แบบคำขอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์   ใช้กรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 3 เดือน
68   all แบบฟอร์มขอยกเลิกรหัสประจำตัว   ใช้กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการส่งคำสั่งผ่าน Internet
69   all แบบฟอร์มขอใช้บริการ E-Document   แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
แบบแจ้งธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(SBL)
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
69 all แบบคำขอทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(SBL) - สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
70 all สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
71 all สัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
72 all เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
73 all ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์แบบกำหนดเงื่อนไข
 
     
  © Copyright 2005. All Rights Reserved. Bualuang Securities PLC. Tel. 0-2618-1111  
Account Type :

all = all type
cd = Credit Balance
cb = Cash Balance
nc = Normal Cash
cc = Cash Collateral