แบบเปิดบัญชี
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 A01 all ชุดเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา    
2 A02 all ชุดเปิดบัญชีนิติบุคคล    
3     หนังสือยินยอมโดยชอบธรรม สำหรับลูกค้าใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 20 ปี หรือ บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์
เพิ่มเติมสำหรับบัญชี Credit Balance
4 MW8 cd ข้อชี้แจงการเปิดบัญชีมาร์จิ้น     
5 P27 cd หนังสือมอบอำนาจให้ BLS เพื่อดำเนินการจดแจ้งจำนำและเพิกถอนการจดแจ้งฯ     
เพิ่มเติมสำหรับบัญชี TFEX
6     ชุดเปิดบัญชี TFEX (สำหรับลูกค้าใหม่)     
      ชุดเปิดบัญชี TFEX (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าคนไทย)     
7     สัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า     
i-Trading และแบบส่งคำสั่งซื้อขาย
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 M2 nc,cb แบบคำขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต i - Trading   สำหรับลูกค้าปัจจุบันแจ้งขอซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุ e-mail address
2 M3 nc,cb บันทึกข้อตกลง Internet Trading   สำหรับลูกค้าที่มีเลขบัญชีก่อน 268346 ต้องลงนามและแนบมาพร้อมกับแบบคำขอซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
3 PW4 nc,cb คำขอเลือกอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
   
4 M12 all แบบคำขอแก้ไขรายการซื้อขายโดยคำสั่งของลูกค้า    แบบคำขอแก้ไขรายการซื้อขายโดยคำสั่งของลูกค้า
5 P24 all หนังสือแจ้งขอส่งคำสั่งซื้อขายทาง Email   ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอส่งคำสั่งซื้อขายทาง Email
 
แบบชำระราคา, หลักประกัน, และ หลักทรัพย์
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 M5 nc บันทึกข้อตกลง ATS    สำหรับลูกค้าที่มีเลขบัญชีก่อน 268346 ต้องลงนามและแนบมาพร้อมกับหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
2 P18 cb, cd ใบสั่งให้ดำเนินการจำนำ / เพิกถอนหลักประกัน   เป็นคำสั่งกรณีลูกค้ามีความประสงค์ขอจำนำ / หรือเพิกถอนจำนำ หลักประกัน เช่น หุ้น
3 P5 cb, cd ใบแจ้งการถอนเงินหลักประกัน   ใช้กรณีที่ต้องการถอนเงินฝาก ที่ BLS ที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันกับบริษัทฯ
4   cb, cd การส่งคำสั่ง ฝากเงิน/ถอนเงิน ทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือทาง โทรสาร   ลูกค้าแจ้งความประสงค์การส่งคำสั่งถอนเงินที่วางเป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
5 PH1 all แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน (ทางโทรศัพท์)   ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอถอนเงิน (ทางโทรศัพท์)
6 PO all แบบแสดงความจำนงในการนำเงินมาวางในบัญชีลูกค้า    ใช้ในการตัดเงินในบัญชีลูกค้าเพื่อมาวางเป็นหลักประกัน
7 P13 cc, cd การวางหรือการถอนหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์   กรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งให้นำค่าขายฝากเป็นหลักประกันและชำระค่าซื้อ
โดยถอนจาก หลักประกันจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกเป็นลายลักษณ์
8 MW6 cd สัญญากู้ยืมเงิน    สำหรับกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเครดิตบาลานซ์
9 P2 cd เอกสารแนบท้ายสัญญาจำนำ    ใช้เพื่อแจกแจงรายละเอียดการจำนำหุ้นในแต่ละครั้ง
10 P26 cd สัญญาจำนำหุ้น    สัญญาหลักกรณีนำหุ้นมาจำนำเพื่อคำประกันซื้อขายบัญชี Credit Balance
11 TSFC cd แบบคำขอทบทวนวงเงินกู้ยืมเงินพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จิ้น กรณีกู้จาก TSFC ใช้ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ฯจาก TSFC
12 TSFC cd แบบคำขอการเปลี่ยนนายหน้าตามโครงการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีกู้จาก TSFC    ใช้แจ้ง TSFC กรณีเปลี่ยนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
13 TSFC cd ใบแจ้งการส่งมอบและจำนำ    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีที่ TSFC
14 TSFC cd ใบคำขอถอนเงิน    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอถอนเงินสดจากบัญชีมาร์จิ้นที่ TSFC
15 TSFC cd ใบคำขอถอนหลักทรัพย์    สำหรับลูกค้าลงนามแจ้งขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีมาร์จิ้นที่ TSFC
16 C1 all แบบคำขอโอน/รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์   เพี่อโอนหลักทรัพย์ของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น และฝากไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (a/c 600)
17 C2TSD all แบบคำขอให้นำเงินปันผล /ดอกเบี้ย เข้าบัญชีธนาคาร   เพื่อให้นายทะเบียนนำเงินปันผล / ดอกเบี้ย เข้าบัญชีผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องออกเช็ค
18 C4TSD all แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์   ใช้เพื่อการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น กรณี คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / สกุล หน้าใบหุ้นไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
19 C7 all แบบคำขอเบิก-โอน-แปลงหลักทรัพย์   ใช้เมื่อลูกค้าต้องการเบิกหุ้น /โอนหุ้น จาก Port ของลูกค้า กรณีต้องการเป็นใบหุ้นต้องใช้คู่กับแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ C9
20 C9 all แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นขอถอนหุ้นจาก Broker)   ใช้คู่กับแบบคำขอเบิกหุ้น C7 เมื่อลูกค้าต้องการถอนหุ้นจาก Broker โดยให้ออกใบหลักทรัพย์
21 P14 all หนังสือแจ้งการขอนำหุ้นเข้าบัญชี   ใช้แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหลักทรัพย์(โอนกรรมสิทธิ์)แก่ TSD กรณี Script-to-Script
22 M_02 all หนังสือยืนยันการฝากเงิน     
23 C_06 all แบบฟอร์มแจ้งเพื่อรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเป็นสกุลเงินต่างประเทศ   รองรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยเป็นสกุลต่างประเทศ
 
แบบมอบอำนาจ
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 C8 all หนังสือมอบอำนาจ    ใช้เมื่อลูกค้าการต้องการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กระทำการแทนในเรื่องที่เขียนระบุในแบบ
2 M7 all หนังสือมอบอำนาจ   สำหรับลูกค้ามอบอำนาจบุคคลอื่น - สั่งซื้อขาย ลงนามรับส่งมอบหุ้น รับเอกสาร และโอนหุ้น F ส่งมอบ L
3 P19 all หนังสือมอบอำนาจให้ BLS รับรองเอกสารลูกค้า    กรณีที่ลูกค้าชาวต่างชาติมอบอำนาจให้ BLS เซ็นต์รับรองเอกสารให้ ศูนย์รับฝากเพื่อขอแปลงหุ้นกระดาน Local เป็น กระดาน foreign
4 M9 all หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจำนำหุ้นเพิ่มทุนสำหรับ Credit Balance    สำหรับลูกค้ามาร์จิ้น - มอบอำนาจให้บริษัทสามารถจำนำหุ้นเพิ่มทุนสำหรับบัญชีมาร์จิ้นให้กับลูกค้าได้
 
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงและขอข้อมูล
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 M15 all แบบคำขอปิดบัญชี โดยลูกค้า   สำหรับลูกค้า แจ้งขอปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
2 P_16 all แบบฟอร์มขอปิดบัญชี / พักการซื้อขาย   เสนอโดยเจ้าหน้าที่การตลาด
3 P10 all ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า   ลูกค้าแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลของลูกค้า เช่นที่อยู่ ชื่อ นามสกุล
4 P12 all ใบคำขอถ่ายสำเนาใบยืนยันการซื้อขาย    กรณีลูกค้าที่ขอรับเอกสารใบยืนยันการซื้อขายเพิ่มเติมจากปกติที่รับทางไปรษณีย์
5 P_15 all ใบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การตลาด   แบบฟอร์มเพื่อขอโอนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่การตลาด (fax กลับมาที่ 02-618-1030)
6 P17 all แบบคำขอรหัสบัญชี   กรณีที่ลูกค้าต้องการขอ password หรือ pin code ใหม่
7 P23 all แบบคำขอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์   ใช้กรณีที่ลูกค้าขอข้อมูลย้อนหลังเกินกว่า 3 เดือน
8   all แบบฟอร์มขอยกเลิกรหัสประจำตัว   ใช้กรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกการส่งคำสั่งผ่าน Internet
9   all แบบฟอร์มขอใช้บริการ E-Document   แบบแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
แบบแจ้งธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(SBL)
ลำดับ เลขแบบ ใช้กับบัญชี ชื่อแบบ ภาษาที่มี วัตถุประสงค์
1 all แบบคำขอทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(SBL) - สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
2 all สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
3 all สัญญาดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
4 all เอกสารชี้แจงมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
5 all ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์แบบกำหนดเงื่อนไข
 
     
  © Copyright 2005. All Rights Reserved. Bualuang Securities PLC. Tel. 0-2618-1111  
Account Type :

all = all type
cd = Credit Balance
cb = Cash Balance
nc = Normal Cash
cc = Cash Collateral