About Bualuang Services i-Trading TFEX Online iFIS Knowledge Management Investor Relations Contact Us
 
 
  การพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บัวหลวงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งมุ่งหวังที่จะเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมช่วยกันดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป


นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบัวหลวง
1) พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
2) พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3) ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส


 
 
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ


ปี 2554
โครงการ “หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนรีไซเคิลกับตาวิเศษ”
     บัวหลวงได้จัดทำโครงการ“หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนรีไซเคิลกับตาวิเศษ”ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ในการปลูกฝังเรื่องการจัดการขยะ การแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีลักษณะโครงการดังนี้
     1. การอบรมพนักงาน – จัดอบรมพนักงานบัวหลวงให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
     2. การอบรมอาสาสมัคร – ให้พนักงานบัวหลวง (อาสาสมัคร) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับโรงเรียน เช่น การร่วมแสดงละคร การเล่นเกมกับเด็กนักเรียน เป็นต้น
     3. ละครเวทีสัญจร – จัดละครเวทีสัญจรให้ความรู้เรื่องรีไซเคิล สัญจรไปยังโรงเรียนต่างๆ ในเขต กทม. และปริมณฑลจำนวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 300 คน จำนวนรวม 12,000 คน
     4. ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ซีดีเพลงละคร โปสเตอร์ความรู้ และคู่มือการรักษาสิ่งแวดล้อม
  ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการมีดังนี้
- เยาวชนที่ได้ชมละครและเข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะในชีวิตประจำวัน
- ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้
- พนักงานบัวหลวงเกิดความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
- บริษัทสามารถนำประโยชน์จากโครงการไปใช้ในการพัฒนางาน CSR ได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

     

     

     


โครงการ “สร้างบ้านด้วยเพลง”
     บัวหลวงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “สร้างบ้านด้วยเพลง” ของกระทรวงการคลังและธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยซ่อมแซมและสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา รวมทั้งช่วงต้นปี 2554 พนักงานของบริษัทที่มีจิตอาสาได้ไปช่วยซ่อมแซม และสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวที่โคราช จังหวัดนครราชสีมา

     

     โครงการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์โบรกเกอร์คัพ 2011”
     เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำลังกาย บัวหลวงได้ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จัดการแข่งขันฟุตบอลประเภท 7 คน สิงห์โบรกเกอร์คัพ 2011 โดยในปีนี้บัวหลวงได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทดิวิชั่น 1

     


โครงการแข่งขันแบดมินตัน “โบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ 2011”
     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง บัวหลวงได้ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จัดการแข่งขันแบดมินตัน โบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ 2011 โดยในปีนี้บัวหลวงได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทเชียร์ลีดเดอร์

     โครงการ “สนับสนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย”
     เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน บริษัทจึงได้มีโครงการช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงานบริษัท


ปี 2553
จัดตั้ง "Bualuang CSR Club"
     บัวหลวงได้มีการตั้ง “Bualuang CSR Club” เพื่อให้พนักงานที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวมได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปี 2553 Bualuang CSR Club ได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โครงการ “เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย”
     บริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือพนักงานของบริษัทที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมาโดยบริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 10 ราย


โครงการ “เงินกู้แก่พนักงานของบริษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน”
     บริษัทจัดให้มีโครงการเงินกู้กรณีฉุกเฉินแก่พนักงาน เช่น ฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือจากภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น


โครงการ “ปลูกป่าชายเลน”
     บัวหลวงจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนที่ ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตในที่ทำงานของพนักงานอีกด้วย

     

     


โครงการ “BualuangCSR Mart”
     เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน บริษัทและพนักงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสังคมตามนโยบาย Corporate Social Responsibility บัวหลวงจึงได้จัดกิจกรรม Bualuang CSR Mart ซึ่งเป็นกิจกรรมขายสิ่งของที่พนักงานบริจาคเพื่อนำมาหารายได้สำหรับใช้ในกิจกรรม CSR ของบริษัท ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานนำสิ่งของเหลือใช้ที่มีสภาพดีได้มีโอกาสแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมเช่น กระเป๋า เป้ นาฬิกา ของแต่งบ้าน เครื่องประดับ ตุ๊กตา หนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประมูลสิ่งของที่เอื้อเฟื้อโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลเข้าเป็นเงินกองทุนสำหรับใช้ในการทำกิจกรรม CSR ของบริษัท

     


โครงการ “เหรียญกุศลบนถนนสีลม”
     บัวหลวงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Gold Sponsors ในงานการกุศล “เหรียญกุศลบนถนนสีลม” หรือ“Coins on Silom” ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ใต้ โดยมีการรับบริจาคเงินจากผู้ที่สัญจรในถนนสีลม และนำ “เหรียญกุศล” ซึ่งเป็นรูปลอกสัญลักษณ์ติดลงบนแถบกาวสีแดง
     รายได้ที่ได้จากงานนี้จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ ที่สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ใต้ ได้จัดทำขึ้นทั่วประเทศไทย ซึ่งโครงการเหล่านี้ ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

     


โครงการ “นิสิตนักศึกษาดูงาน”
     ในการสนับสนุนด้านการศึกษา บัวหลวงได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาคณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักศึกษาโครงการ“นักลงทุนรุ่นใหม่” รุ่นที่ 18 ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังการบรรยายจากบริษัท


โครงการ “ข้าวโรงเรียน”
     บัวหลวงได้มอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ในชนบท ด้วยการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% ซึ่งมีชื่อว่า “ข้าวโรงเรียน”ในลักษณะข้าวถุงเพื่อการบริโภค บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ โดยมีบริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จำกัด (B.R.E.A.D) เป็นผู้จัดจำหน่าย
     ข้าวถุงนี้ผลิตโดยความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนากำไรทั้งหมดจากการผลิตของขวัญปีใหม่ “ข้าวโรงเรียน” B.R.E.A.D จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท


โครงการ “ทำดีในเดือนเกิด”
     เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในเดือนเกิดของตนเอง เช่น การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อน เป็นต้น โดยคัดเลือกผู้แทนจากกลุ่มพนักงานที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน เป็นผู้ประสานงานร่วมกับBualuang CSR Club และรวมกลุ่มพนักงานไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันโดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นับถึงปัจจุบันมีกิจกรรมแต่ละเดือนดังนี้
     • โครงการ "ร่วมกันกินเจ" (ต.ค. 53) – พนักงานร่วมกันกินเจ เพื่อเป็นการสร้างกุศล ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และกระตุ้นจิตสำนึกในการทำกิจกรรมร่วมกัน
     • โครงการ "รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยหนาว (พ.ย. 53) – พนักงานร่วมกันช่วยบริจาคสิ่งของจำเป็นและไปช่วยบรรจุสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสานที่โรงแรมดุสิตธานี

   

     • โครงการ "บริจาคโลหิตถวายในหลวง" (ธ.ค. 53) – พนักงานร่วมกันไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยในเดือนธันวาคมเพื่อเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในหลวง
     • โครงการ "เล่าเรื่องในน้องฟัง" (ม.ค. 54) –พนักงานร่วมกันอ่านหนังสือและอัดเสียงลงแผ่นซีดีเพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์     • โครงการ "ร่วมกันทำบุญให้โรงพยาบาลกว๋องสิว" (ก.พ. 54)–พนักงานร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลกว๋องสิว
     • โครงการ "เปิดโลกกว้างให้น้อง" (มี.ค. 54) – พนักงานร่วมกันบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดขอนแก่น

   

     • โครงการ "บรรจุสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้" (เม.ย. 54) – พนักงานร่วมกันไปช่วยบรรจุสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ที่โรงแรมดุสิตธานี

   

     • โครงการ "ร่วมใจถวายพระพรในหลวง" (พ.ค. 54) – พนักงานร่วมกันไปถวายพระพรในหลวงที่โรงพยาบาลศิริราช

     • โครงการ "บ้านอุปถัมภ์เด็ก" (มิ.ย. 54) – พนักงานร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ และไปร่วมกันเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก (สถานรองรับเด็กที่มีปัญหาในด้านต่างๆ)

   

     • โครงการ "อยู่ดี มีสุข" (ก.ค. 54) – เชิญวิทยากรมาบรรเลงพิณแก้วเพื่อขับกล่อมจิตใจให้แก่พนักงาน พร้อมกับบรรยายเรื่อง "อยู่ดี มีสุข" (เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และให้กำลังใจแก่พนักงานในการทำงาน)

   

     • โครงการ "จำหน่ายดอกมะลิวันแม่" (ส.ค. 54)–นำดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์มาจำหน่ายให้แก่พนักงานเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและบริจาคเงินแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

   

     • โครงการ "ปันน้ำใจ ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มสู่บ้านบางแค" (ก.ย. 54)-พนักงานร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ พร้อมกับจัดกิจกรรม และมอบสิ่งของเครื่องใช้และอาหารให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านบางแค

   

     • โครงการ "BLS Mini Party" (ต.ค. - ธ.ค. 54)-เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนหาเงินเข้าชมรม CSR และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรม CSR ภายในองค์กร โดยการจำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้ที่มีสภาพดีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริจาคเพื่อนำมาหารายได้ การประมูลสิ่งของที่เอื้อเฟื้อโดยกรรมการและผู้บริหาร กิจกรรมสอยดาว งานออกร้านซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มินิคอนเสิร์ต ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ จะนำเข้าชมรม CSR สำหรับใช้ในการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทต่อไป

   

   


โครงการ “เติมแสงสว่างทางปัญญาด้วยกระดาษ”
     บัวหลวงได้มีโครงการ“เติมแสงสว่างทางปัญญาด้วยกระดาษ” โดยการรับบริจาคกระดาษปฏิทิน หรือกระดาษ ส.ค.ส. ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นกระดาษอักษรเบรลล์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ผู้พิการทางสายตา

   


โครงการ “BualuangiExcel”
     บัวหลวงต่อยอดความสำเร็จบริการ BualuangiExcelผนึกความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ BualuangiExcel Contest 2010 โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีโอกาสในการนำเสนอฝีมือในการออกแบบ BualuangiExcel Template เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างค่านิยมเชิงบวกให้กับการลงทุนในสังคมไทย พร้อมขยายฐานนักลงทุนรุ่นใหม่ให้ตลาดทุนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โครงการ 3R
     บัวหลวงมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างประหยัดโดยได้มีนำใช้นโยบาย 3R คือ Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ)และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) มาใช้ในบริษัท
 
Resource Center

© Copyright 2013. All Rights Reserved. Bualuang Securities Public Company Limited.
BLS Customer Service Tel. 02 618 1111
ติดต่อเรา คลิกที่นี่


ข้อตกลงและเงื่อนไข  |  Terms and Conditions