ไทย / ENG


เปิดบัญชี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวปไซด์บัวหลวงบริการข้อมูลและราคาหลักทรัพย์
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจาก บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด การเปิดบัญชีเป็นลูกค้ากับเรา จะทำให้ท่านได้รับบริการอันหลากหลายซึ่งเราจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้า โดยเฉพาะบริการดังกล่าวได้แก่

- บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางผ่านทาง
เจ้าหน้าที่การตลาด บริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยบริการข้อมูลข่าวสารนี้จะครอบคลุมถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ประวัติราคาหลักทรัพย์ และข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เราได้เลือกสรรมาเพื่อท่าน

- บริการข้อมูลบทวิเคราะห์อันหลากหลายเรียงแถวมาให้คุณเลือกอ่านประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน มีทั้งบทวิเคราะห์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนซึ่งจัดทำขึ้นโดยทีมงานนักวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับ

ช่องทางส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ท่านสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางพนักงานการตลาด (Marketing) ในห้องค้า, ผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทาง e-mail สำหรับการซื้อขายทาง Internet ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการ


top
* * * * *

ประเภทบัญชีอะไรบ้างที่สามารถเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้
เรามีบัญชีสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ 4 ประเภท:
1. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา
Cash Balance
2. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน
Cash Collateral
3. บัญชีเงินสดแบบปกติ
Cash Normal
4. บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
Credit Balance

ประเภทบัญชีที่คุณควรเลือกเปิด

ลูกค้าชาวต่างชาติ
สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติทั้งที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้านิติบุคคล ไม่ว่าจะพำนักอยู่ในประเทศไทย หรืออยู่ต่างประเทศ เราแนะนำให้เปิดบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา (Cash Balance) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดปัญหาการทำรายการ ข้ามชาติ หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการให้มีการเปิดบัญชีแบบอื่น โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2231-3777 , 0-2632-0777 ต่อ 1234 หรือส่งคำถามมาที่ cust_service@bualuang.co.th

ลูกค้าชาวไทย
ลูกค้าชาวไทยจะเลือกเปิดบัญชีได้ 4 ประเภทดังนี้ : บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา (Cash Balance),
บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
, บัญชีเงินสดแบบปกติ (Cash Normal), และบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ Credit Balance.
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.
(02) 231-3777,(02) 632-0777 ext. 1234 or e-mail to: cust_service@bualuang.co.th


top
* * * * *

อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ปัจจุบันนี้การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนายหน้าในอัตราเท่ากับ 0.25% บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% โดยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายแต่ละวันจะอยู่ที่ 100 บาท หรือ 200 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

- กลุ่มลูกค้าต่อไปนี้จะจ่ายค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาทต่อวันต่อบัญชี
  
  - ลูกค้าบัญชีเงินสด (Cash account) ที่ชำระราคาผ่านบริการ ATS และรับเอกสารการซื้อขายด้วย
ตนเองที่ห้องค้า หรือรับทางไปรษณีย์
  
  - ลูกค้าบัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา (Cash balance) หรือ ลูกค้าบัญชีเงินกู้ยืม
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit balance) ที่รับเอกสารการซื้อขายด้วยตนเองที่ห้องค้า หรือรับ ทางไปรษณีย์


- กลุ่มลูกค้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 200 บาทต่อวัน

top
* * * * *

ขั้นตอนการสมัคร
- ศึกษาตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัคร หนังสือสัญญา และเอกสารประกอบการสมัคร
- ติดต่อบริษัทเพื่อรับแบบฟอร์มใบสมัคร หรือDownload ใบสมัครจากเว็บไซด์ที่นี่
* ดาว์นโหลดเอกสารเปิดบัญชี

- กรอกรายละเอียดลงในใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน และลงชื่อท้ายใบสมัครทุกใบ
- แนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน เช่น
สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับคนไทย , สำเนาหนังสือเดินทาง/ใบอนุญาตประกอบการ สำหรับชาวต่างชาติ , สำเนาสถานะทางการเงิน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
- ลงลายมือชื่อในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหน้า
- เซ็นชื่อในใบตัวอย่างลายมือชื่อ (บัตรสีฟ้า)
- สำหรับผู้ที่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ account officer ผ่านทาง e-mail, จะต้องลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ หลักทรัพย์ผ่านทาง e-mail
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน หรือดำเนินการแทนในวาระต่างๆ ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการ
- ติดต่อบริษัทเพื่อทำการกำหนดเจ้าหน้าที่การตลาดที่จะดูแลให้คำปรึกษาการลงทุน พร้อมทั้งนัดหมายการรับเอกสารการสมัคร
- สำหรับผู้ที่ต้องการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีธนาคารระบบ ATS จะต้องลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์ม บันทึกข้อตกลง ATStop
* * * * *

ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการสมัคร
เมื่อเอกสารครบสมบูรณ์การดำเนินการสมัครโดยปกติจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 วัน ดังนั้นจึงควรแนบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสำนักงานสาขาที่ใกล้เคียง หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2231-3777 , 0-2632-0777 ต่อ 1234 หรือ e-mail : cust_service@bualuang.co.th

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร ท่านจะได้รับ Password Slip ทางไปรษณีย์ โดยท่านสามารถใช้ Password นี้เข้าชม website ในส่วนของ market real-time information, บทวิเคราะห์ และอื่นๆที่จัดสรรสำหรับลูกค้า


top
* * * * *

บัญชีแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

เรามีบัญชีให้บริการ 4 ประเภทคือ
1. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา (Cash Balance) 2. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral)
3. บัญชีเงินสดแบบปกติ (Cash Normal) 4. บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)

- บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา (Cash Balance)>>up

ข้อมูลพื้นฐาน
- ลูกค้าต้องมีเงินหรือหลักทรัพย์ฝากไว้ก่อนทำการซื้อขาย
- การซื้อขายในวันเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับหรือจะต้องชำระเฉพาะส่วนต่างของการซื้อและการขาย
- ลูกค้าต้องชำระราคาในวันที่ T+3 อย่างไรก็ตาม เพดานการซื้อขาย (Trading Limit) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทันทีที่มีการขายหรือซื้อ
- สำหรับลูกค้าบุคคลเงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์แต่ต้องนำกำไรฯนี้ไปรวมเป็นรายได้ของบริษัท

จะดำรงหลักประกันเพื่อชำระราคาได้อย่างไร?
ลูกค้ามีทางเลือกสองทางดังนี้ :
1. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคารเอเชีย สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ 2 ซึ่งเงินฝากนี้จะได้ดอกเบี้ยตามอัตราของธนาคาร แล้วนำสมุดฝากมาจำนำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง โดยมีการมอบอำนาจให้บล. บัวหลวง ทำการชำระราคาผ่านบัญชีนี้ หรือ
2. ลูกค้าสามารถโอนเงินมาฝากไว้กับบล. บัวหลวง โดยเงินจำนวนนี้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทฯกำหนดซึ่งจะต่ำกว่าอัตราของธนาคาร
โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยล่าสุดที่ประกาศใช้ ซึ่งวิธีนี้ ท่านไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ของบล. บัวหลวง แต่อย่างไร

ไม่ว่าท่านจะเลือกวิธีใด กรุณาอ่านรายละเอียดวิธีการโอนเงิน ข้างล่างนี้

ข้อดี
- ให้ความสะดวกในการชำระราคาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน

ข้อจำกัด
- มีความคล่องตัวน้อยกว่าในการบริหารเงิน

รายละเอียดวิธีการโอนเงิน
- ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่ได้นำสมุดมาฝากไว้หรือโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบล.บัวหลวงได้เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อ หลังการโอนกรุณาส่งรายละเอียดการโอนมายังโทรสารหมายเลข 02-266-6967 อำนาจซื้อของท่านจะได้รับการปรับเพิ่มเมื่อเราได้รับการยืนยันการโอนจากธนาคาร
- ท่านสามารถดูรายบัญชีของบล.บัวหลวงได้โดย คลิกที่นี่
- กรณีท่านต้องการโอนเงินสกุล U.S. Dollar โปรดดูรายละเอียดข้างล่าง

Correspondent Bank:
JPMorgan Chase Bank, New York, or
Bank of New York, or
ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York


Beneficial Name:
Bualuang Securities Company Limited
Current Account Number 101-3-34462-5
Bank Name: Bangkok Bank - Head Office, Bangkok, Thailand

Swift Code : BKKBTHBK

Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailand


- บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน (Cash Collateral) >>up

ข้อมูลพื้นฐาน

- ลูกค้าจะถูกขอให้วางหลักประกันการซื้อหลักทรัพย์ สินทรัพย์ที่รับเป็นหลักประกันได้อาทิ เงินสด, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, หรือหุ้น ปัจจุบันสัดส่วนการวางหลักประกันคือ 30 เปอร์เซ็นต์ของเพดานเครดิต
- การซื้อขายในวันเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับหรือจะต้องชำระเฉพาะส่วนต่างของการซื้อและการขาย
- กำหนดการชำระราคาคือ ณ วันที่ T+3 สามารถชำระได้โดยใช้เช็ค หรือ ใช้วิธี ATS ผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ โอนเข้าสู่บัญชีกระแสรายวันของบล.บัวหลวง กรุณาอ่านเพิ่มเติมใน "รายละเอียดวิธีการโอนเงิน"
- สำหรับลูกค้าบุคคลเงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์แต่ต้องนำกำไรฯนี้ไปรวมเป็นรายได้ของบริษัท

รายละเอียดวิธีการโอนเงิน
- ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่ได้นำสมุดมาฝากไว้หรือโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบล.บัวหลวงได้เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อ หลังการโอนกรุณาส่งรายละเอียดการโอนมายังโทรสารหมายเลข 02266-6967 อำนาจซื้อของท่านจะได้รับการปรับเพิ่มเมื่อเราได้รับการยืนยันการโอนจากธนาคาร
- ท่านสามารถดูรายบัญชีของบล.บัวหลวงได้โดย คลิกที่นี่
- กรณีท่านต้องการโอนเงินสกุล U.S. Dollar โปรดดูรายละเอียดข้างล่าง

Correspondent Bank:
JPMorgan Chase Bank, New York, or
Bank of New York, or
ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York


Beneficial Name:
Bualuang Securities Company Limited
Current Account Number 101-3-34462-5
Bank Name : Bangkok Bank - Head Office, Bangkok, Thailand
Swift Code : BKKBTHBK


Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailand

- บัญชีเงินสดแบบปกติ (Cash Normal) >>up

ข้อมูลพื้นฐาน
- ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้จนกระทั่งถึงเพดานเครดิตซึ่งทบทวนและกำหนดโดยบล.บัวหลวงตามสถานะทางการเงิน ซึ่งลูกค้าได้แสดงต่อบล.บัวหลวง
- การซื้อขายในวันเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับหรือจะต้องชำระเฉพาะส่วนต่างของการซื้อและการขาย
- กำหนดการชำระราคาคือ ณ วันที่ T+3 สามารถชำระได้โดยใช้เช็ค หรือ ใช้วิธี ATS ผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า หรือ โอนเข้าสู่บัญชีกระแสรายวันของบล.บัวหลวง กรุณาอ่านเพิ่มเติมใน "รายละเอียดวิธีการโอนเงิน"
- สำหรับลูกค้าบุคคลเงินปันผลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของกำไรส่วนต่างราคาหลักทรัพย์แต่ต้องนำกำไรฯนี้ไปรวมเป็นรายได้ของบริษัท

ข้อดี
- ลูกค้าต้องรับภาระในการชำระราคาให้ตรงตามกำหนด

ข้อจำกัด
- ลูกค้าต้องรับภาระในการชำระราคาให้ตรงตามกำหนด

รายละเอียดวิธีการโอนเงิน
- ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่ได้นำสมุดมาฝากไว้หรือโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบล.บัวหลวงได้เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อ หลังการโอนกรุณาส่งรายละเอียดการโอนมายังโทรสารหมายเลข 02-266-6967 อำนาจซื้อของท่านจะได้รับการปรับเพิ่มเมื่อเราได้รับการยืนยันการโอนจากธนาคาร
- ท่านสามารถดูรายบัญชีของบล.บัวหลวงได้โดย คลิกที่นี่
- กรณีท่านต้องการโอนเงินสกุล U.S. Dollar โปรดดูรายละเอียดข้างล่าง

Correspondent Bank:
JPMorgan Chase Bank, New York, or
Bank of New York, or
ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York


Beneficial Name:
Bualuang Securities Company Limited
Current Account Number 101-3-34462-5
Bank Name: Bangkok Bank - Head Office, Bangkok, Thailand
Swift Code: BKKBTHBK


Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailand

- บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)>>up

ข้อมูลพื้นฐาน
- บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์คือบัญชีซึ่งลูกค้ากู้เงินจากบล.บัวหลวงเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเพดานเครดิตจะถูกกำหนดจากอำนาจซื้อของลูกค้า ลูกค้าจะถูกกำหนดให้วางเงินประกันในครั้งแรก 50 เปอร์เซ็นต์ของอำนาจซื้อที่ได้รับจากบล.บัวหลวง เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์ ค่าซื้อจะถูกหักจากเงินประกัน เมื่อเงินประกันไม่พอ ลูกค้าสามารถกู้ยืมจากบล.บัวหลวงได้
- เงินประกันก่อนการหักค่าซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราซึ่งบล.บัวหลวงกำหนด ในทางกลับกันเงินกู้ยืมจะถูกดอกเบี้ยในอัตราซึ่งจะได้บรรยายไว้ต่อไป
- ลูกค้าซึ่งจะใช้บัญชีเงินกู้ยืมฯจะต้องมีประวัติการซื้อขายที่ดีกับบล.บัวหลวงด้วยบัญชีเงินสดมาระยะหนึ่งแล้วเท่านั้น และยังต้องดำรงบัญชีเงินสดไว้เป็นบัญชีคู่ของบัญชีเงินกู้ยืมฯ
- ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้จนถึงเพดานเครดิตซึ่งทบทวนและกำหนดโดยบล.บัวหลวง
- หลักทรัพย์บางตัวจะไม่ถูกอนุญาตให้ทำการซื้อขายด้วยบัญชีเงินกู้ยืมฯ
- หลักทรัพย์ซึ่งสามารถซื้อขายได้ด้วยบัญชีเงินกู้ยืมฯจะถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามข้อกำหนดหลักประกันเบื้องต้น (Initial Requirement) ที่ 50, 60, และ 70 เปอร์เซ็นต์ซึ่งกำหนดโดยบล.บัวหลวง
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าจะถูกคำนวณด้วยวิธี Mark-to-Market ณ สิ้นวันทุกวันทำการ
- ลูกค้าต้องดำรงทุนขั้นต่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดของพอร์ตโฟลิโอ (Maintenance Margin Requirement) ทุนซึ่งสามารถนำมาคำนวณได้เช่น เงินสด ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหลักทรัพย์ซึ่งบล.บัวหลวงกำหนดให้ใช้คำนวณได้ เมื่อทุนลดต่ำกว่า MMR บล.บัวหลวงจะเรียก (Call) ทุนเพิ่มจากลูกค้า
- หากทุนลดต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดของพอร์ตโฟลิโอ (Minimum Margin Requirement) จะมีการบังคับขายหลักประกันหรือหลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอจนกระทั่งทุนได้ตามเกณฑ์ Minimum Margin Requirement ภายใน T+1
- อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้ยืมคิดจาก Minimum Overdraft Rate ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ลบสองเปอร์เซ็นต์
- อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่คิดจริงจะถูกคำนวณโดยการเปรียบเทียบปริมาณซื้อขายในหนึ่งเดือนกับหนึ้ค้างชำระของเดือนเดียวกัน อัตราจะถูกปรับแต่งตามแนวทางดังนี้

TV: หมายถึงปริมาณซื้อขายในหนึ่งเดือน
OD: หมายถึงหนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือนนั้น
MML: หมายถึงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้ยืม (Minimum Marginal Loan Rate)

  อัตราดอกเบี้ยที่คิดจริง
กรณี TV มากกว่า OD MML
TV น้อยกว่า OD MML+2
TV น้อยกว่า OD สองเดือนติดกัน MML+4
TV น้อยกว่า OD สามเดือนติดกัน MML+6
TV น้อยกว่า OD สี่เดือนติดกัน MML+8


- ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระโดยไม่มีปริมาณการซื้อขายที่เหมาะสมเป็นเวลานานเช่นเกินกว่า 4 เดือน บล.บัวหลวง สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินกู้ยืมหรือบังคับขาย
- บล.บัวหลวงสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
- มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังนี้
ดอกเบี้ยจ่าย หัก 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าบุคคล
  หัก 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้านิติบุคคล
ส่วนเพิ่มราคาหลักทรัพย์ ยกเว้นสำหรับลูกค้าบุคคล
  ยกเว้นสำหรับลูกค้านิติบุคคล แต่ต้องนำไปคิดรวมกับรายได้ของบริษัท

ข้อดี
- ลูกค้ามีอำนาจซื้อมากกว่าเงินสดหรือทรัพย์สินที่มี
- ลดภาระในขั้นตอนการชำระราคา

ข้อจำกัด
- ต้องคำนึงถึงปัจจัยเวลาเนื่องจากมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

รายละเอียดวิธีการโอนเงิน
- ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่ได้นำสมุดมาฝากไว้หรือโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบล.บัวหลวงได้เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อ หลังการโอนกรุณาส่งรายละเอียดการโอนมายังโทรสารหมายเลข 02266-6967 อำนาจซื้อของท่านจะได้รับการปรับเพิ่มเมื่อเราได้รับการยืนยันการโอนจากธนาคาร
- ท่านสามารถดูรายบัญชีของบล.บัวหลวงได้โดย คลิกที่นี่
- กรณีท่านต้องการโอนเงินสกุล U.S. Dollar โปรดดูรายละเอียดข้างล่าง

Correspondent Bank:
JPMorgan Chase Bank, New York, or
Bank of New York, or
ธนาคารกรุงเทพ สาขา New York


Beneficial Name:
Bualuang Securities Company Limited
Current Account Number 101-3-34462-5
Bank Name: Bangkok Bank - Head Office, Bangkok, Thailand
Swift Code: BKKBTHBK


Purpose of Fund Transfer: Payment of securities purchased in the Stock Exchange of Thailand

top
* * * * *


รายชื่อบัญชีธนาคารบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด


ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย พหลโยธิน 099-1-32730-4 กระแสรายวัน
ไทยพาณิชย์ สุรวงศ์ 2 064-3-01971-9 กระแสรายวัน
กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 101-3-34462-5 กระแสรายวัน
เอเชีย สีลมคอมเพล็กซ์ 076-1-01899-3 กระแสรายวัน
กสิกรไทย สมุทรสาคร 184-1-06500-6 กระแสรายวัน
กสิกรไทย พัทยาใต้ 330-1-02536-9 กระแสรายวัน
กสิกรไทย ถนนศรีภูวนาท, หาดใหญ่ 246-1-06525-5 กระแสรายวัน
กสิกรไทย ถนนสุขุมวิท, ชลบุรี 1 147-1-05781-5 กระแสรายวัน
ไทยพาณิชย์ กาญจนบุรี 607-3-01414-9 กระแสรายวัน
ไทยพาณิชย์

สมุทรสงคราม

515-3-01996-6 กระแสรายวัน
ไทยพาณิชย์

ราชยินดี , หาดใหญ่

762-3-00714-0 กระแสรายวัน
กรุงเทพ ถนนสุดบรรทัด, สระบุรี 560-3-00410-1 กระแสรายวันtop
* * * * *ดาว์นโหลดเอกสารเปิดบัญชี

รายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ ( อังกฤษ / ไทย ) หนังสือมอบอำนาจ ( อังกฤษ / ไทย )
Cash Account - บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกันเพื่อชำระราคา
ใบคำขอเปิดบัญชี ( อังกฤษ / ไทย ) บัตรตัวอย่างลายเซ็นต์ ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า ( อังกฤษ / ไทย ) หนังสือยอมรับความเสี่ยงส่งคำสั่ง
ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
( อังกฤษ / ไทย )
Credit Balance Account - บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญากู้ยืมเงิน ( ไทย ) ข้อชี้แจงการเปิดบัญชีมาร์จิ้น ( ไทย)
การชำระเงินผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคาร
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ( อังกฤษ / ไทย ) บันทึกข้อตกลง ( อังกฤษ / ไทย )
กรณีหลักประกันเป็นสมุดเงินฝากของ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ 2
หนังสือสัญญาจำนำสิทธิที่จะได้
รับเงินฝากคืน
( อังกฤษ / ไทย ) หนังสือบอกกล่าวการจำนำสิทธิ ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือมอบอำนาจ ( อังกฤษ / ไทย )    
กรณีหลักประกันเป็นสมุดเงินฝากของ ธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสีลมคอมเพล็กซ์
หนังสือสัญญาจำนำสิทธิที่จะได้
รับเงินฝากคืน
( อังกฤษ / ไทย ) หนังสือบอกกล่าวการจำนำสิทธิ ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือมอบอำนาจ ( อังกฤษ / ไทย )    ดาว์นโหลดแบบฟอร์มอื่นๆ
แบบฟอร์มบัวหลวง
การนำหุ้นเข้าบัญชี ( อังกฤษ / ไทย )
แบบคำขอเบิกหุ้น ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือยอมรับความเสี่ยงกรณีส่งถอนเงินทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ( อังกฤษ / ไทย )
ใบแจ้งการถอนหลักประกัน ( อังกฤษ / ไทย )
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลลูกค้า ( อังกฤษ / ไทย )

แบบฟอร์มTSD
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือแจ้งเรื่องนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยหุ้นกู้
( อังกฤษ / ไทย )
หนังสือขอออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คที่สูญหาย ( อังกฤษ / ไทย )
แบบขอรับใบหลักทรัพย์ใหม่ ( อังกฤษ / ไทย )
แบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ ( อังกฤษ / ไทย )top
* * * * *


เปิดบัญชี | ประเภทบัญชีอะไรบ้างที่สามารถเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้ | อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า
ขั้นตอนการสมัคร
| ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการสมัคร
| บัญชีแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?
* ดาว์นโหลดเอกสารเปิดบัญชี| * ดาว์นโหลดเอกสารอื่นๆ


 
© Copyright Bualuang Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Terms and Conditions.
Privacy Policy