ภาษาไทย

English
   
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 5
(TRIGGER5)
บัวหลวง ประมาณ 18 เดือน กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 55


- Miniprospectus
กองทุนตราสารหนี้
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนดอายุโครงการ 21/12
(B-Fixedterm21/12)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 55
3.15 %
3.705 %
- Miniprospectus
กองทุนตราสารหนี้
แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 2เดือน1
(LHFI2M1R)
แอล เอช ทุกรอบ 2 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
28 พ.ค. - 5 มิ.ย. 55
3.00 %
3.529 %
- One Page
กองทุนตราสารหนี้
ฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 3
(FAM FIPR6M3)
ฟินันซ่า ทุกรอบ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
25 พ.ค. - 6 มิ.ย. 55
3.37 %
3.964 %
- One Page
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน