ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
(CG-LTF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว
(BIG CAP-D LTF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
(VALUE-D LTF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว
(70/30-D LTF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
ยูโอบี หุ้นระยะยาว
(UOBLTF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนตราสารทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีนโยบายการจ่ายปันผลและมีการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ในขณะที่ราคาตลาดอยู่ต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว
(MA-LTF)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
(MG-LTF)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
(MIFLTF)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารแห่งทุนซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
(MV-LTF)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
วรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว
(1S-LTF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน