ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
ไทย คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3
(CPRMF3)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด ส่วนที่ 1จะเป็นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนที่ 2จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่คาดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
24-30 พ.ย. 2552


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน