ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
(V-RMF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่า ปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-ERF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-FRF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคง ของผู้ออกตราสารเป็นหลัก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-MRF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
ธนชาติหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(NERMF)
ธนชาต ไม่มีกำหนด ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(NFRMF)
ธนชาต ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และตราสารการเงินต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ธนชาติมิกซ์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(NMIXRMF)
ธนชาต ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก และสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสถาวะการณ์ในแต่ละขณะทั้งนี้กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดให้ลงทุนได้ และอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบางส่วน วงเงิน 3.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ธนชาติพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(NGRMF)
ธนชาต ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตร รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ธนชาติตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
(NMRMF)
ธนชาต ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(TEGRMF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บุตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน