ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
(V-RMF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่า ปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-ERF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-FRF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยมุ่งเน้นความมั่นคง ของผู้ออกตราสารเป็นหลัก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(ASP-MRF)
แอสเซทพลัส ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งหนี้
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
(TEGRMF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บุตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TCIRMF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศจีนและประเทศอินเดีย ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันก็ได้ โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนจะถูกนำไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TFPRMF)
ทิสโก้ ไม่กำหนด กระจายการลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Fund Fact Sheet_ส.ค. 52
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
(TSFIRMF)
นำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Fund Fact Sheet_ส.ค. 52
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TFIRMF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด นำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น หรือการดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Fund Fact Sheet_ส.ค. 52
ทิสโ้ำก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TAPRMF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
12-27 พ.ย. 2552


- Factsheet_พ.ย. 52
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน