ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
ยูโอบี ออมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBSVRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
ยูโอบี พันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBGBRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBEQRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้ม หรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-BOND)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-CR)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ส่วนที่ 1 ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ส่วนที่ 2 ลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
/ รับซื้อคืน วันศุกร์สุดท้าย พ.ค. / พ.ย.


- Factsheet_ก.พ. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-FIX)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-SAVING)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารการเงินอื่น ที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-VALUE)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในตราสารทุนปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการให้ผลตอบแทนสูง และมีราคาตลาดต่ำ (value stocks)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-RMF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมการเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
(F-RMF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคงเป็นหลัก และให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note).
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน