ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
ไอเอ็นจี ไทย คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
(INGCPRMF5)
ไอเอ็นจี ไม่มีกำหนด การลงทุนของกองทุน จะแบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ - ส่วนแรกคือส่วนคุ้มครองเงินต้น: จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 80% ซึ่งจะคัดเลือกพันธบัตรที่มีวันครบกำหนดอายุไถ่ถอนใน 5 ปี ใกล้เคียงกับการครบรอบการลงทุนในแต่ละรอบของกองทุน เงินลงทุนนี้จะเติบโตขึ้นเป็น 100% ในช่วง 5 ปี จากดอกเบี้ยสะสมของพันธบัตร จึงทำให้สามารถคุ้มครองเงินต้นได้ - ส่วนที่ 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการเติบโตสูง และถ้าเกิดกำไรจากการลงทุนในส่วนนี้ (capital gain) ก็จะนำกำไรนั้นกลับมาไว้ที่ส่วนแรก เพื่อทำให้ส่วนแรกเติมเต็มครบ 100% เร็วกว่ารอบการลงทุน 5 ปีที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ระดับการคุ้มครองเงินต้นมีโอกาสสูงขึ้นเรื่อยๆ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุก 5 ปี (ยกเว้นส่วนต่างค่าซื้อ)


- Factsheet_ธ.ค. 51
- Mini Prospectus
ยูโอบี ออมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBSVRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
ยูโอบี พันธบัตร เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBGBRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- ขึ้นไป
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
(UOBEQRMF)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้ม หรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
เอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-BOND)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีคุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-CR)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ส่วนที่ 1 ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ส่วนที่ 2 ลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารแห่งทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
/ รับซื้อคืน วันศุกร์สุดท้าย พ.ค. / พ.ย.


- Factsheet_ก.พ. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-FIX)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลค้ำประกัน และหรือเงินฝาก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-SAVING)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารการเงินอื่น ที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ลงทุน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-VALUE)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในตราสารทุนปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการให้ผลตอบแทนสูง และมีราคาตลาดต่ำ (value stocks)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ส.ค. 52
- Mini Prospectus
ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
(M-RMF)
วรรณ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมการเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน