ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2
(LHFI3M2R)
แอล เอช ทุกรอบ 3 เดือน ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
21 - 29 พ.ย. 2554
3.30 %
3.882 %
- Factsheet_พ.ย. 54
ซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
(S-FR 3M1)
ซีมิโก้ ทุกรอบ 3 เดือน ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนี้อื่นๆ เป็นต้น
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2554
3.50 %
4.117 %
- One Page
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน