ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
ธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3
(TFIX-3M#3)
ธนชาต ทุกรอบ 3 เดือน เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนและหรือภาครัฐ ที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นสูง และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
10-12 พ.ย. 2552
1.00 %
1.176 %
- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
ธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3
(TGOV3M3)
ธนชาต ทุกรอบ 3 เดือน ลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัลหรือผู้ค้ำประกัน โดยจะลงทุนใน ตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงหรือเท่ากับรอบระยะเวลาที่เปิดขายหน่วยลงทุน (ประมาณ 3 เดือน) และเมื่อครบกำหนดอายุของตราสารดังกล่าว กองทุนจะได้รับ เงินคืนอย่างน้อยเท่ากับมูลค่าตามราคาหน้าตั๋วของตราสารที่ได้ลงทุนนั้น
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
24 มี.ค.-1 เม.ย. 2553
1.00 %
1.176 %
- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
แอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 9
(ACFIF9)
แอสเซทพลัส ประมาณ 1 ปี 3 เดือน ลงทุนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
1-16 เม.ย. 2553
2.00 %
2.352 %
ธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/4
(TGOV3M4)
ธนชาต ทุกรอบ 3 เดือน ลงทุนในตราสารภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือ ตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัลหรือ ผู้ค้ำประกัน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
22 - 30 ต.ค. 2552
0.90 %
1.058 %
- Factsheet_พ.ค. 53
- Mini Prospectus
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 27/11
(B-Fixterm27/11)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
7-13 ก.ย. 2554
3.50 %
4.117 %
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนดอายุโครงการ 21/12
(B-Fixedterm21/12)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 55
3.15 %
3.705 %
- Miniprospectus
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 20/12
(B-Fixterm20/12)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
23 - 29 พ.ค. 55
3.10 %
3.647 %
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 37/11
(B-Fixterm37/11)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
16-22 พ.ย. 54
3.30 %
3.882 %
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 36/11
(B-Fixterm36-11)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
9-15 พ.ย. 54
3.30 %
3.882 %
บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 25/11
(B-Fixterm25/11)
บัวหลวง ประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในและต่างประเทศ
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
24-30 ส.ค. 2554
3.40 %
4.00 %
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน