ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ปันผล
(KTDF)
กรุงไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์
(KTSV)
กรุงไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
(ONE-FAR)
วรรณ ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิด เค บริหารเงิน
(K-CASH)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
(ABINC)
อเบอร์ดีน ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ย. 58
- Mini prospectus
บัวหลวงธนทวี
(B-TNTV)
บัวหลวง ไม่มีกำหนด ลงทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลและตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสาร หรือผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ำประกัน ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือรับรองตราสารหนี้นั้นๆ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ ( Credit Rating ) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives ) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note )
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
เค ตราสารรัฐระยะสั้น
(K-TREASURY)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกันโดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
เค ตลาดเงิน
(K-MONEY)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
(ABCC)
อเบอร์ดีน ไม่มีกำหนด ลงทุนในหลัก ทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็น หรือ เกี่ยวข้อง กับ ตราสาร แห่ง หนี้ และ หรือ เงินฝาก หรือ ตราสาร ทางการ เงิน อื่นๆ ที่มีกำหนดชำระ เมื่อ ทวงถาม หรือ จะ ครบ กำหนด ชำระ คืน หรือ มีอายุสัญญา ไม่เกิน 1 ปีนับ ตั้งแต่ วันที่ ลงทุน ใน ทรัพย์สิน หรือ เข้าทำสัญญา เหล่า นั้น โดย หาก มี การลงทุนในหลักทรัพย์ อันเป็น ตราสาร แห่ง หนี้ ที่ เสนอ ขาย ใน ต่าง ประเทศ บริษัทจัดการ จะลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน คณะ กรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_พ.ย. 58
- Mini Prospectus
ยูโอบี ชัวร์ เดลี
(UOBSD)
ยูโอบี ไม่มีกำหนด เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ค. 58
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 | 4 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน