ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟันด์
(KTSV)
กรุงไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ปันผล
(KTDF)
กรุงไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
(ABINC)
อเบอร์ดีน ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
(ONE-FAR)
วรรณ ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิด เค บริหารเงิน
(K-CASH)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอชั่น
(ABINC)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:บัวหลวงธนทวี
(B-TNTV)
บัวหลวง ไม่มีกำหนด ลงทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลและตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคง ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในตัวตราสาร หรือผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ำประกัน ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือรับรองตราสารหนี้นั้นๆ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ ( Credit Rating ) ตั้งแต่ A- ขึ้นไป อนึ่งกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives ) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note )
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
เค ตลาดเงิน
(K-MONEY)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
เค ตราสารรัฐระยะสั้น
(K-TREASURY)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำและมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ยหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือที่รัฐบาลค้ำประกันโดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้อื่นใดที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหรือเทียบเท่าพันธบัตรที่กล่าวมา โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Notes) เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนดซึ่งจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
ธนชาตบริหารเงิน
(T-CASH)
ธนชาต ไม่มีกำหนด เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
ทุกวันทำการ รับซื้อคืน: ทุกวันทำการ


- Factsheet_ก.ย. 56
- Mini Prospectus
Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน